Download

NameDescriptionSizeHits
การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ตัวอย่าง - การทำปก Application Report 28.3 KiB108
ตัวอย่างสำหรับเตรียมกรอก Online - ใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร TQA (องค์กรลูก)702.2 KiB117
ตัวอย่างสำหรับเตรียมกรอก Online - ใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นในการสมัคร TQA (องค์กรแม่/องค์กรเดี่ยว)สำหรับเป็นตัวอย่างในการเตรียมข้อมูลในการกรอบยื่นขอรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นแบบ Online เท่านั้น 685.5 KiB142
คู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 1.1 MiB674
การสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
แนะนำการสมัคร TQA Assessor แบบ Online499.6 KiB336
หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ใช้ในการสมัคร TQA Assessor 2560) 63.0 KiB100
คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 1.3 MiB887
เอกสารแนะนำ TQA (Thailand Quality Award)344.6 KiB368