กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี

กำหนดการ กิจกรรม
ตลอดปี 2561 ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561 – 2562
4 มกราคม – 2 มีนาคม 2561 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2561
9 มีนาคม 2561 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2561
12 – 30 มีนาคม 2561 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 และชำระค่าธรรมเนียม
2 เมษายน  – 4 กรกฎาคม 2561 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 กระบวนการตรวจประเมิน
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2561 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล
ธันวาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณารางวัล และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561
มีนาคม 2562 พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561
หมายเหตุ:
1. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกาหนดรับรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
4. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา follow fb: Thailand Quality Award