กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2561 เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2561
2 มีนาคม 2561 ปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม และรับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจประเมินรายใหม่ ประจำปี 2561
9 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
12 – 30 มีนาคม 2561 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
5 เมษายน 2561
และ 7 – 12 พฤษภาคม 2561
ปฐมนิเทศ (เฉพาะวันที่ 5 เมษายน 2561)                                                                  จัดการอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2561
15 พฤษภาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
8 มิถุนายน 2561 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2561
15 มิถุนายน 2561 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน TQA Assessor Calibration ประจำปี 2561
18 – 19 มิถุนายน 2561 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2561
6 กรกฎาคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2561
21 กรกฎาคม 2561
การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)