กำหนดการอบรมและสรรหาผู้ตรวจประเมิน

เดือน กิจกรรม
4 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครหลักสูตร การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2560
28 กุมภาพันธ์ 2560 ปิดรับสมัครหลักสูตร การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2560
16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม
20 มีนาคม – 7 เมษายน2560 ชำระค่าธรรมเนียมการอบรม
11 เมษายน 2560
และ 8 – 13 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศ (เฉพาะวันที่ 11 เมษายน 2560)                                                                 จัดการอบรม และคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2560
16 – 18 พฤษภาคม 2560 แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 1
9 มิถุนายน 2560 กำหนดส่งงาน  Independent Work เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2560
15 มิถุนายน 2560 แจ้งผลการคัดเลือก รอบที่ 2 และ แจ้งกำหนดการเข้าร่วมงาน TQA Assessor Calibration ประจำปี 2560
19 – 23 มิถุนายน 2560 อบรมหลักสูตร TQA Assessor Calibration ประจำปี 2560
3 กรกฎาคม 2560
แจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2560
29 กรกฎาคม 2560
การประชุมเตรียมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560

หมายเหตุ:

  1. กำหนดการรับสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2560 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รับสมัครเข้าร่วมการอบรมทางใบสมัครออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์นี้ ภายในวันที่กำหนดเท่านั้น (รับใบสมัครจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันสุดท้ายของการสมัคร)