สัมมนาและฝึกอบรม

การสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัล TQA จากองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2559

 

 

 

โปรแกรมอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA ประจำปี 2560

 ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทางรางวัลคุรภาพแห่งชาติ