แบบตอบรับเข้าร่วมงานเสวนา “TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021”

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กำหนดจัดงานเสวนาเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563-2564 : TQA Journey : Change in Criteria 2020 – 2021 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ  ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ (ถ.รัชดาภิเษก) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563-2564 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ โปรดตอบรับเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน TQA Journey : Change in Criteria 2020-2021

พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอร์รัลด์ (ถ.รัชดาภิเษก)