TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561-2562 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ โดยได้กำหนดจัดการเสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาภิเษก) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563-2564 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)