Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference
Journeys to the Pride of World-Class Excellence
วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564   โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์
       งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่น ๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้  โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ดังนี้
 1. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่
  ธนาคารออมสิน
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่
  (Thailand Quality Class Plus: Innovation)
  กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ได้แก่
  (Thailand Quality Class Plus: Operation)
  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 1. รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน 5 องค์กร ได้แก่
  1. กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
  2. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  4. บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Thailand Quality Award 2020 Winner Conference
หรือ โทรศัพท์ 0-2619-5500 ต่อ 433 – 435  (สุภารัตน์,ชุติมา,ผ่องอำไพ)