โปรแกรมเปิดประตูสู่การเกษตรแห่งอนาคต Winding to the Future Farm

“WINDING TO THE FUTURE FARM”

เปิดประตูสู่การเกษตรแห่งอนาคต

จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรยั่งยืน เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัมผัสการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฟาร์มไฮเทค เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย และเยี่ยมชมการใช้โดรน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคการเกษตร

Highlight

✅ ศึกษา Wageningen University Research Center หน่วยธุรกิจเกษตรกรรมแบบเรือนกระจก

✅ เรียนรู้ Future farm models การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ เช่น ระบบอัตโนมัติ, IoT และ AI เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

✅ เยี่ยมชม Natures Pride ผู้จัดจำหน่ายผลไม้และผักต่างประเทศเขตเมืองร้อนรสชาติอร่อยที่สุด

สนใจรายละเอียด คลิก