ยื่นใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Online)

ยื่นใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 (Online)

สามารถดำเนินการได้จากกรอบด้านล่างดังนี้ 

  1. Sign in เข้าสู่ระบบแบบเดียวกับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ผ่านการยื่น Online มาก่อนหน้านี้ โดย Username จะต้องเป็น email เท่านั้น และ Password เดิมที่เคยยื่นเท่านั้น
  2. เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบว่าสถานะเป็น “อนุมัติให้ยื่นใบสมัครได้” ให้คลิกที่ เครื่องหมายดินสอ เพื่อเข้าไปทำการกรอกข้อมูล ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วจะพบลักษณะเดียวกันกับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น แต่จะเริ่มที่ Tab ของการ “ยื่นใบสมัคร” ทันที โดยไม่ต้องเริ่มกรอกใหม่ ตั้งแต่ Tab แรก ลักษณะดังภาพ
  3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในการยื่นพร้อมกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านมุมขวาล่างทุกครั้ง Tab เพื่อบันทึกไม่ให้ข้อมูลที่กรอกไว้สูญหาย
  4. เมื่อถึง Tab สุดท้ายจะมีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อที่มุมขวาล่าง  คือ
    • บันทึกข้อมูล – จะเป็นการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด เพื่อที่สามารถมาแก้ไขใหม่ได้อีกครั้ง ในกรณียังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม โดยยังไม่ได้เป็นการส่งใบสมัครให้กับทาง OTQA ซึ่งจะถือว่าเป็นการเปิดให้ผู้สมัครสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอดตามระยะเวลาที่กำหนด
    • ส่งใบสมัคร – จะเป็นการส่งใบสมัครขอรับรางวัลให้กับ OTQA พิจารณา ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งขอแก้ไขให้เปิดสิทธิ์ในการกลับไปแก้ไขอีกครั้ง
  5. เมื่อกรอกใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จสิ้น และบันทึกครบถ้วนแล้ว สามารถ Download เอกสาร PDF จากหน้า “ตรวจสอบสถานะการรับรองคุณสมบัติ/การสมัคร” ในระบบ เพื่อเอาไปประกอบการลงนามของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร แล้ว Scan เอกสารแนบลงในไฟล์แนบอีกครั้งแทนได้

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถพิจารณาได้ว่าจะบันทึกไว้ก่อน เพื่อกลับมาแก้ไข หรือจะส่งใบสมัครได้เลยตามระยะเวลาของการเปิดให้ยื่นใบสมัครขอรับรางวัล