องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2546

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ : Thailand Quality Award – TQA

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด : Thai Paper Co., Ltd. (TPC)

ที่อยู่: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)
19 ถนนแสงชูโต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (โรงงาน)

ผู้บริหารสูงสุด : นายเชาวลิต เอกบุตร

ประเภทธุรกิจ : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษพิมพ์และเขียน ภายใต้ธุรกิจกระดาษและ บรรจุภัณฑ์ของเครือซิเมนต์ไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2526

ผลิตภัณฑ์และบริการ : แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก คือ กระดาษชนิดเคลือบผิว (กระดาษอาร์ตมัน กระดาษอาร์ตด้านและกระดาษอาร์ตการ์ด) เช่น นิตยสารชั้นนำ “National Geographic” “Sawasdee” และ “แพรว” เป็นต้น และกระดาษชนิดไม่เคลือบผิว (กระดาษออฟเซต กระดาษถ่ายเอกสารและกระดาษคอมพิวเตอร์) เช่น สมุดเรียน และแบบฟอร์มสำนักงานต่างๆ เป็นต้น
วัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท : TPC มีวัฒนธรรมองค์กรที่สืบสานมาจากค่านิยม และอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของเครือซิเมนต์ไทย 4 ประการ คือ

 1. ตั้งมั่นในความเป็นธรรม
 2. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
 3. เชื่อมั่นในคุณค่าของคน
 4. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

อีกทั้งวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ คือมุ่งที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจกระดาษของเอเชียในด้านความสามารถในการทำกำไรการเจริญเติบโต การสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี และได้กำหนดพันธกิจ ซึ่งถือเป็นทิศทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนให้วิสัยทัศน์ของธุรกิจกระดาษบรรลุผล โดยมุ่งที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ กระดาษพิมพ์และเขียนของ เอเชียในด้านคุณภาพการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า และการก่อให้เกิดประโยชน์ระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท : ความสามารถในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ การรักษาสัมพันธภาพ ที่ดี และซื่อตรงต่อลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน และการให้บริการที่ตรงตาม ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class – TQC

บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) Thai Carbon Black Public Co., Ltd. (TCB)

ที่อยู่: 44 หมู่ 1 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000

ผู้บริหารสูงสุด : นายเอส ศรีนิวาสัน

จำนวนพนักงาน : 281 คน

ประเภทธุรกิจ : TCB is part of the Aditya Birla Group, a leading industrial house from India, operating in 12 countries and 63 manufacturing units. The group’s turnover is more than US$ 6 Billion and has an asset base of US$ 4.5 Billion with over 140,00 employees working worldwide. TCB was set up in 1978.

ผลิตภัณฑ์และบริการ :
To manufacture furnace grade carbon black of international standard. Carbon black is a very fine powder, which is used mainly in the rubber industry. The major use of carbon black is in the production of automobile tyres, which accounts for about 90% of total usage. TCB produces above 160,000 MT per year carbon black and it is the largest plant in the world at a single location. TCB produces ASTM grades, which include hard-black and soft-black, customized grades, and etc.

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท : The key factors that determine TCB’s success are

 1. Excellent quality and services
 2. Capability to produce customized grades
 3. Revenue through waste heat recovery
 4. Low cost production
 5. Ability to develop customized packaging
 6. On time product deliveries

 

บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด Siam Mitsui PTA Co., Ltd. (SMPC)

ที่อยู่: 8 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ซอย G2 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

ผู้บริหารสูงสุด : Mr.Akira Tsuzaki

จำนวนพนักงาน : 211 คน

ประเภทธุรกิจ : SMPC established in 1996, is a joint venture between Thai petrochemical company: Cementhai Chemicals Company (CCC) and Japanese petrochemical company: Mitsui Chemicals Inc. (MCI). Both parent companies have share roles of responsibility in SMPC depending on each company’s prominence. While CCC is responsible for administrative work and local operation, MCI is responsible for the production technology, R&D and marketing. SMPC’s head office is located in Bangkok and the manufacturing site is in Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province, Thailand.

ผลิตภัณฑ์และบริการ : SMPC produces the chemical, Purified Terephthalic Acid (PTA) powder, which is the key raw material of polyester- the most im[portant synthetic polymer for human’s daily life. It is widely used in various applications: Fiber (for clothing), PET bottles (soft drink packaging), films, tape, and coating (photographic and recording materials). SMPC supplies PTA products to domestic and export markets by passing direct sales channel or trader channel of parent company or outside company as depicted.

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :
SMPC succeeds to gain the major shares by using three key factors: Quality (in term of consistence and conforming to customers’ requirements), Cost (competitive with competitors and high margin), and Delivery (reliable supply).

 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่: อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 5 ซอยจุฬาฯ 12 (2) ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผู้บริหารสูงสุด : ศาสตราจารณ์ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศริ (กรรมการผู้อำนวยการ)

จำนวนพนักงาน : 84 คน

ประเภทธุรกิจ : ทางศูนย์ได้จัดบริการวิชาการ โดยมีกิจกรรมหลัก 2 ประการ คือ

 1. จัดโครงการอบรมที่ครอบคลุมทุก ระดับการศึกษา ด้วยวิธีทั้งในห้องเรียน และทางไกล
 2. จัดผลิตสื่อเพื่อการบริการวิชาการด้วยการจำหน่าย และสื่อที่ประกอบการอบรม

ผลิตภัณฑ์และบริการ : มีทั้งโครงการอบรม และกิจกรรมผลิตสื่อ ด้านIT/ Computer Training, ภาษาต่างประเทศ, บริหารจัดการ, และอื่นๆ ทั้งนี้มีการอบรมปกติ และบริการ Online กลุ่มผู้รับบริการมีทั้งก่อน ระหว่าง และหลังอุดมศึกษา

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. การจัดอบรมในหลักสูตรที่เป็นเลิศ มีความทันสมัยในเนื้อหา ใช้งานได้ และเป็นที่ต้องการในสังคม
 2. การเป็นผู้ริเริ่มในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางไกล เป็นสื่อในการเรียน การสอน โดยเป็นหน่วยงานแรกที่ให้บริการอบรมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตให้แก่องค์กรหลายแห่ง
 3. การปลูกฝังค่านิยม ETHICS ให้กับพนักงานของศูนย์ เพื่อให้มีความมุ่งมั่นพัฒนาบริการให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
 4. การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีคุณภาพ โดยได้รับการรับรองในระบบคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานระดับโลก โดยได้นำระบบคุณภาพ ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ จนกระทั่งได้รับการรับรองเป็นแห่งแรก ด้านการศึกษาในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-QA 84.4) นำไปสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ TQA จนกระทั่งได้รับรางวัล TQC ในปี 2545

 

บริษัท สยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด

ที่อยู่: 101/66 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ผู้บริหารสูงสุด : นายบุญเลี้ยง เหลืองนาคทองดี

จำนวนพนักงาน : 192 คน

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก แบบครบวงจร รายเดียวในประเทศ ตั้งแต่การออกแบบ จนถึงบริการหลังการขาย

ผลิตภัณฑ์และบริการ :

 1. การออกแบบการพิมพ์
 2. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
 3. การออกแบบขนาด และการเรียงซ้อนสินค้า เพื่อใช้พื้นที่และปริมาตรการขนส่งอย่างสูงสุด
 4. การผลิตกล่องตัวอย่างด้วยระบบอัตโนมัติ CAD-CAM
 5. การผลิตแม่พิมพ์ ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในเอเชีย และมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
 6. การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก
 7. การบริการด้านเทคนิค เช่น ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ อีกทั้งรับเชิญไปให้คำปรึกษากับสถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. ร่วมทุนกับบริษัท Rengo Co.,Ltd. (Japan) ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 2. ความสามารถในการพัฒนาความรู้ของคนภายในสยามบรรจุภัณฑ์เองในการเรียนรู้จากประเทศในแถบยุโรป
 3. เข้าใจตลาดในประเทศไทย ที่กำลังขยายเข้าสู่อุตสาหกรรมส่งออก และผู้ประกอบการคนไทยที่มีความสนใจในเรื่องศิลปะ และบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สำคญที่ช่วยในการเปิดตลาด

 

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด

ที่อยู่: 33/1 หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 10810

ผู้บริหารสูงสุด : นายศิระ ศรีศุกรี

จำนวนพนักงาน : 520 คน

ผลิตภัณฑ์หลัก : แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่

 1. ปูนซีเมนต์สำหรับคอนกรีต
 2. ปูนเม็ด (clinker) สำหรับลูกค้าที่เป็นโรงงานบดปูนซีเมนต์ นำไปบดเป็นปูนซีเมนต์ประเภทต่างๆ
 3. ผลิตภัณฑ์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น ปูนซีเมนต์ผสมน้ำยาพิเศษ ถุงปูนซีเมนต์ เป็นต้น

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้า โดยสร้างความสัมพันธ์และตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 2. ผลิตสินค้าให้ customized product และลดต้นทุนผันแปร โดยการใช้ AFR และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
 3. พัฒนาความสามารถพนักงานและสร้างค่านิยมวัฒนธรรมบริษัทให้แข็งแรง
 4. มุ่งเน้นการเป็นโรงงานของชุมชน