กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี

กำหนดการ กิจกรรม
มกราคม 2564 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2563 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563
4 มกราคม – 1 มีนาคม 2564 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2564
11 มีนาคม 2564 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2564
15 – 31 มีนาคม 2564 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 และชำระค่าธรรมเนียม
1 เมษายน  –  5 สิงหาคม 2564 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประจำปี 2564
กันยายน – ธันวาคม 2564 กระบวนการตรวจประเมิน ประจำปี 2564
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
มกราคม 2565 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล ประจำปี 2564
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2564 และจัดส่ง Feedback Report
กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564
หมายเหตุ:
1. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกาหนดรับรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
4. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา Follow FB: Thailand Quality Award