กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี

กำหนดการ กิจกรรม
มกราคม 2565 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2564 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564
4 มกราคม – 1 มีนาคม 2565 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2565
11 มีนาคม 2565 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2565
11 – 31 มีนาคม 2565 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 และชำระค่าธรรมเนียม
1 เมษายน  –  4 กรกฎาคม 2565 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประจำปี 2565
กันยายน – พฤศจิกายน 2565 กระบวนการตรวจประเมิน ประจำปี 2565
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2565 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล ประจำปี 2565
ธันวาคม 2565 – มกราคม 2566 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2565 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2566 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2565
หมายเหตุ:
1. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกาหนดรับรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
4. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา Follow FB: Thailand Quality Award