กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี

กำหนดการ กิจกรรม
มกราคม 2567 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2566 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2566
4 มกราคม – 1 มีนาคม 2567 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2567 (รูปแบบออนไลน์)
12 มีนาคม 2567 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2567
12 – 31 มีนาคม 2567 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 และชำระค่าธรรมเนียม (รูปแบบออนไลน์)
1 เมษายน  –  4 กรกฎาคม 2567 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประจำปี 2567
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2567 กระบวนการตรวจประเมิน ประจำปี 2567
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2567 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล ประจำปี 2567
ธันวาคม 2567 – มกราคม 2568 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2567 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2568 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2567
หมายเหตุ:
1. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกาหนดรับรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
4. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา Follow FB: Thailand Quality Award