กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี

กำหนดการ กิจกรรม
ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2562 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562
2 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2563
11 มีนาคม 2563 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2563
11 – 31 มีนาคม 2563 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 และชำระค่าธรรมเนียม
15 มิถุนายน  – 3 สิงหาคม 2563 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ประจำปี 2563
กันยายน – ธันวาคม 2563 กระบวนการตรวจประเมิน ประจำปี 2563
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2563 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล ประจำปี 2563
มกราคม 2564 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2563 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563
หมายเหตุ:
1. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกาหนดรับรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
4. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา Follow FB: Thailand Quality Award