กำหนดการสมัครเพื่อขอรับรางวัลประจำปี

กำหนดการ กิจกรรม
ตลอดปี 2561-2562 ขอรับหนังสือเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561 – 2562
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2561 กระบวนการตรวจประเมิน ประจำปี 2561
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2561 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล ประจำปี 2561
ธันวาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2561 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2561
2 มกราคม – 1 มีนาคม 2562 เปิดรับใบสมัครขอรับรองคุณสมบัติองค์กร เพื่อขอรับรางวัลประจำปี 2562
11 มีนาคม 2562 แจ้งผลการรับรองคุณสมบัติองค์กรเพื่อขอรับรางวัล  ประจำปี 2562
11 – 29 มีนาคม 2562 เปิดรับใบสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 และชำระค่าธรรมเนียม
1 เมษายน  – 4 กรกฎาคม 2562 เปิดรับรายงานการดำเนินการขององค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562
สิงหาคม – พฤศจิกายน 2562 กระบวนการตรวจประเมิน ประจำปี 2562
• ขั้นที่ 1 Independent Review
• ขั้นที่ 2 Consensus  Review
• ขั้นที่ 3 Site Visit Review
ธันวาคม 2562 คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติพิจารณา และอนุมัติรางวัล ประจำปี 2562
ธันวาคม 2562 แจ้งผลการพิจารณารางวัล ประจำปี 2562 และจัดส่ง Feedback Report
มกราคม 2563 ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2562
หมายเหตุ:
1. องค์กรที่สนใจสมัครเพื่อขอรับรางวัลและรายละเอียดการสมัคร สามารถติดตามได้ที่ www.tqa.or.th
2. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีกาหนดรับรายงานวิธีการและผลการดาเนินงาน ตามวันที่กาหนดดังตารางตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงตารางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติตามความเหมาะสม
4. ช่องทางการติดตามข่าวสารจากสำนักงานรางวัล กรุณา follow fb: Thailand Quality Award