LEARNING PATH

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม–1 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631 – 632 e-mail: tqa@ftpi.or.th...
LEARNING PATH

การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2563

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภาระกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2020 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 e-mail: tqa@ftpi.or.th Download เอกสารแนะนำการอบรม (Click)...
LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

  สำนักงานรางวัลคุณภาพ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click...
LEARNING PATH

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

เรียนรู้บทเรียนแห่งความสำเร็จขององค์กร และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ จากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 โดยองค์กรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จขององค์กร ผ่านหนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click...
LEARNING PATH

TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561-2562 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ โดยได้กำหนดจัดการเสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาภิเษก) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563-2564 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)...
LEARNING PATH

เครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA

Organizational Assessment for SMEs เป็นการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลการประเมินจะช่วยให้องค์กรทราบถึงระดับผลิตภาพของการบริหารจัดการทั้ง 7 หมวด ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการกำหนดแผนการปรับรุงองค์กรได้อย่างมีทิศทาง  เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ...

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Operation) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า ประจำปี 2561 (Thailand Quality Class Plus: Customer) ธนาคารออมสิน รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)  เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)...

Events Calendar


ไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลานี้

NEWS

Latest News

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเม...

อ่านต่อ

General Topic Articles

All Articles