LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  ...
LEARNING PATH

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference Journeys to the Pride of World-Class Excellence วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564   โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์        งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่น ๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้  โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ดังนี้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่ ธนาคารออมสิน รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่ (Thailand Quality Class Plus: Innovation) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...
LEARNING PATH

การจัดทำ Application Report ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร

รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report) เป็นรายงานที่แสดงถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบสั้น กระชับ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ และความจำเป็นขององค์กรโดยใช้คำถามของเกณฑ์ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแนวทาง ในการเขียน Application Report นั้น องค์กรจะต้องแสดงถึงการดำเนินการ (Process) ที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Role model best practices) และผลลัพธ์ที่เป็นผู้นำ (Result leadership) ขององค์กร และเมื่อองค์กรมีความพร้อมในการสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแล้ว Application Report ขององค์กรจะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถประเมินระดับพัฒนาการได้อย่างถูกต้อง และระบุโอกาสปรับปรุงที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร …  ...
LEARNING PATH

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562: กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู

         ...
LEARNING PATH

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

   ...
LEARNING PATH

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562

             ...

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน เคยได้รับรางวัล TQC Plus: Operation ในปี 2562, รางวัล TQC Plus: Customer ในปี 2561 และรางวัล TQC ในปี 2560) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...

NEWS

Latest News

8 องค์กรไทย ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563” พร้อมจับมือนำพาประเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบราง...

อ่านต่อ