LEARNING PATH

โปรแกรมเปิดประตูสู่การเกษตรแห่งอนาคต Winding to the Future Farm

“WINDING TO THE FUTURE FARM” เปิดประตูสู่การเกษตรแห่งอนาคต จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 7 กรกฎาคม 2567 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษาดูงานด้านการเกษตรยั่งยืน เทคโนโลยี และนวัตกรรม สัมผัสการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในฟาร์มไฮเทค เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย และเยี่ยมชมการใช้โดรน หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคการเกษตร Highlight ✅ ศึกษา Wageningen University Research Center หน่วยธุรกิจเกษตรกรรมแบบเรือนกระจก ✅ เรียนรู้ Future farm models การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการฟาร์มอัจฉริยะ เช่น ระบบอัตโนมัติ, IoT และ AI เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ✅ เยี่ยมชม Natures Pride ผู้จัดจำหน่ายผลไม้และผักต่างประเทศเขตเมืองร้อนรสชาติอร่อยที่สุด สนใจรายละเอียด คลิก
LEARNING PATH

TQA In-house Training

หลักสูตรฝึกอบรมภายในองค์กร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยองค์กรสามารถเลือกหลักสูตร เวลา และสถานที่ในการเรียนได้ด้วยตนเอง สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02-619-5500 ต่อ 633, 634 (คุณคณิน, คุณดำรง) E-mail : [email protected]
LEARNING PATH

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม–1 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631, 635 (กมลชนก, ปัญญ์ชรี) e-mail: [email protected] คู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 ยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ประจำปี 2567 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 🔹TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing 🔹หลักสูตร TQA Training : TQA Application Report Writing 🔹หลักสูตร In-house Training : TQA Application Report Writing 🔹การให้คำปรึกษากับคณะทำงานจัดทำ Application Report 📞 […]
LEARNING PATH

การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2567

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภารกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2024 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 632, 634 (คุณพิมพ์พรรณ, คุณดำรง) e-mail: [email protected] Download เอกสารแนะนำการอบรม Download คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Download คู่มือแนะนำการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Online )   Click >> สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Online) การสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนใช้ได้เพียง 1 Email ต่อ 1 […]
LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567

TQA Training Program 2024 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา) 
LEARNING PATH

TQA SMART-Ex Program

ขอเชิญสมัครตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น
LEARNING PATH

การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (TEQA)

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของไทยมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กรอบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำกรอบการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก โดยการประเมินคุณภาพนี้ ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งควบรวมหน่วยงานที่ให้บริหารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ได้ประกาศไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click
LEARNING PATH

TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing

TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing ติวเข้มการเขียน Application Report เตรียมพร้อมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โปรแกรมสำหรับองค์กรที่ต้องการส่ง Application Report เพื่อการตรวจประเมิน โดยหลักสูตรมุ่งเน้นทำความเข้าใจวิธีการเขียนรายงาน Application Report สำหรับการส่งสมัครขอรับรางวัล พร้อมยกระดับการพัฒนาบุคลากร และองค์กร เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศต้องสร้างให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคลากร การเรียนรู้จึงต้องถูกปลูกฝังลงไปในวิถีการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียน สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02-619-5500 ต่อ 633, 634 (คุณดำรง, คุณคณิน)  E-mail : [email protected]   Download เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร Download ใบสมัครเข้ารับการอบรม

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus : Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร […]

Events Calendar


ไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลานี้

NEWS

Latest News

22 ผู้บริหารองค์กรไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Leadership Excellence Award จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างความสำเร็จระดับโลก

22 ผู้บริหารองค์กรไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Leadership Excellence Award จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างความสำเร็จระดับโลก    เพื่อตอกย้ำเส้นทางแห่งการเป็นผู้นำด้านผลิตภาพ ในวาระครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะกรรมการรางว...

อ่านต่อ