LEARNING PATH

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปี 2564

ศึกษาเส้นทางแห่งความสำเร็จขององค์กร ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Award : TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2564 (Thailand Quality Class Plus : TQC Plus) รวมถึง องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564 (Thailand Quality Class : TQC) ที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาโดยตลอด มุ่งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ เตรียมความพร้อมองค์กร เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง (Disruption) มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่มีความเปลี่ยนแปลง และมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ก้าวข้ามอุปสรรค พัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และร่วมแบ่งปันความสำเร็จจากการบริหารจัดการองค์กร เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของทั้ง 14 องค์กร ผ่าน “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2564“ Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click...
LEARNING PATH

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม–1 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631 (กมลชนก), 632 (วิญญุดา) e-mail: [email protected] สนใจสมัคร คลิก  ...
LEARNING PATH

การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2565

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภารกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2022 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 e-mail: [email protected] Download เอกสารแนะนำการอบรม (Click) สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Click)...
LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click...
LEARNING PATH

TQA Journey: Change in Criteria 2022 – 2023

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2565-2566 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ โดยได้กำหนดจัดการเสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2022-2023 ในวันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00- 16.15 น. รูปแบบออนไลน์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2565-2566 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)...
LEARNING PATH

TQA SMART-Ex Program

ขอเชิญสมัครตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น...

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

  รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เคยได้รับรางวัล TQC ในปี 2549, 2555 – 2557) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation – TQC Plus: Innovation) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer – TQC Plus: Customer) จำนวน...

Events Calendar


ไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลานี้

NEWS

Latest News

14 องค์กรไทยประกาศความเป็นเลิศ ขึ้นรับรางวัลแห่งเกียรติยศ ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564”

18 พฤษภาคม 2565 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มี “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564” ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยมี...

อ่านต่อ