LEARNING PATH

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม–1 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631 – 632 e-mail: tqa@ftpi.or.th...
LEARNING PATH

การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2563

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภาระกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2020 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 1 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 e-mail: tqa@ftpi.or.th Download เอกสารแนะนำการอบรม (Click)...
LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

  สำนักงานรางวัลคุณภาพ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click...
LEARNING PATH

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร

เรียนรู้บทเรียนแห่งความสำเร็จขององค์กร และกลยุทธ์ด้านคุณภาพ จากองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 โดยองค์กรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จขององค์กร ผ่านหนังสือเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่น ๆ ได้เรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click...
LEARNING PATH

TQA Journey: Change in Criteria 2020 – 2021

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2561-2562 ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของโลก ตลอดจนให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเกณฑ์ MBNQA ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ต้นแบบของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในหลายๆ ประเทศ โดยได้กำหนดจัดการเสวนา TQA Journey: Change in Criteria 2020-2021 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ (ถ.รัชดาภิเษก) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่่าของการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และแนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2563-2564 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ)...
LEARNING PATH

เครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA

Organizational Assessment for SMEs เป็นการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลการประเมินจะช่วยให้องค์กรทราบถึงระดับผลิตภาพของการบริหารจัดการทั้ง 7 หมวด ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการกำหนดแผนการปรับรุงองค์กรได้อย่างมีทิศทาง  เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ...

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 2 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 3 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 8 องค์กร ได้แก่ การประปานครหลวง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

NEWS

Latest News

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 แด่ 13 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในภาคการศึกษา สาธารณสุข บริการ และภาคอุตสาหกรรม คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเ...

อ่านต่อ

General Topic Articles

All Articles