LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2619-5500 ต่อ 466 (พัชรวรรณ), 467 (พนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click  ...
LEARNING PATH

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference

Thailand Quality Award 2020 Winner Conference Journeys to the Pride of World-Class Excellence วันพุธที่ 18 – วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564   โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์        งานสัมมนาที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่น ๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้  โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2563 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ดังนี้ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ได้แก่ ธนาคารออมสิน รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม ได้แก่ (Thailand Quality Class Plus: Innovation) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)...
LEARNING PATH

หลักสูตร Transform Feedback Report into Action Plan

หากคุณคือผู้บริหาร คณะทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความก้าวหน้า และมีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล ขอเชิญร่วมอบรมในหลักสูตร “Transform Feedback Report into Action Plan” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยเสริมความเข้าใจในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้องค์กรสามารถนำผลลัพธ์จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) ของผู้ตรวจประเมินมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผ่านหัวข้อการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ อาทิ การใช้ประโยชน์จากรายงานป้อนกลับ การวิเคราะห์ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์กับกระบวนการ โดยผู้เชี่ยวชาญ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 466, 467 (คุณพัชรวรรณ / คุณพนิตนาฎ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click...
LEARNING PATH

เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปี 2563

ศึกษาเส้นทางแห่งความสำเร็จขององค์กร ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award : TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class Plus) รวมถึง องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class : TQC) ที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร จัดการกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) โดยมีแผนรับมือความเสี่ยง การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของทั้ง 8 องค์กร ผ่าน “เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563“ Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click...
LEARNING PATH

การจัดทำ Application Report ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร

รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report) เป็นรายงานที่แสดงถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบสั้น กระชับ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ และความจำเป็นขององค์กรโดยใช้คำถามของเกณฑ์ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแนวทาง ในการเขียน Application Report นั้น องค์กรจะต้องแสดงถึงการดำเนินการ (Process) ที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Role model best practices) และผลลัพธ์ที่เป็นผู้นำ (Result leadership) ขององค์กร และเมื่อองค์กรมีความพร้อมในการสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแล้ว Application Report ขององค์กรจะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถประเมินระดับพัฒนาการได้อย่างถูกต้อง และระบุโอกาสปรับปรุงที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร …  ...
LEARNING PATH

เครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA

Organizational Assessment for SMEs เป็นการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผลการประเมินจะช่วยให้องค์กรทราบถึงระดับผลิตภาพของการบริหารจัดการทั้ง 7 หมวด ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการกำหนดแผนการปรับรุงองค์กรได้อย่างมีทิศทาง  เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ...

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน เคยได้รับรางวัล TQC Plus: Operation ในปี 2562, รางวัล TQC Plus: Customer ในปี 2561 และรางวัล TQC ในปี 2560) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...

Events Calendar

NEWS

Latest News

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผนึกกำลังองค์กรระดับ World-Class เผยแพร่ความรู้สู่ความเป็นเลิศใน “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference”

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เผยว่า งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference : Journeys to the Pride of World-Class Excellence” ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีสถาบันเพิ่มผลผ...

อ่านต่อ