LEARNING PATH

2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence

ในการบริหารธุรกิจปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การมุ่งสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรทุกประเภท งานสัมมนา Winner Conference 2023 ถือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้เรียนรู้จากองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จตามเส้นทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการ การปรับตัว สร้างความยืดหยุ่น การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในด้านต่างๆ ผ่านการนำเสนอจากผู้บริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมแบ่งปันมุมมอง ประสบกาณ์ และแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป งานสัมมนา 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่จะมอบให้ทุกองค์กรได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นเลิศและความยั่งยืนในระยะยาว วันที่อบรม 2 – 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9:00-17:00 น. โรงแรม อมารี กรุงเทพฯ 2023 TQA Winner Conference: Leadership Challenges in Business Excellence […]
LEARNING PATH

สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ” เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศ ในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เปิดรับการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม–1 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 631, 635 (กมลชนก, ปัญญ์ชรี) e-mail: [email protected] คู่มือการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 ยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น ประจำปี 2567 หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 🔹TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing 🔹หลักสูตร TQA Training : TQA Application Report Writing 🔹หลักสูตร In-house Training : TQA Application Report Writing 🔹การให้คำปรึกษากับคณะทำงานจัดทำ Application Report 📞 […]
LEARNING PATH

การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รายใหม่ ประจำปี 2567

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภารกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2024 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 632, 634 (คุณพิมพ์พรรณ, คุณดำรง) e-mail: [email protected] Download เอกสารแนะนำการอบรม Download คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Download คู่มือแนะนำการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ( Online )   Click >> สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Online) การสมัครสมาชิกเพื่อลงทะเบียนใช้ได้เพียง 1 Email ต่อ 1 […]
LEARNING PATH

หลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567

TQA Training Program 2024 สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญองค์กรและผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา) 
LEARNING PATH

TQA SMART-Ex Program

ขอเชิญสมัครตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรับคำแนะนำในการปรับปรุงองค์กรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น
LEARNING PATH

การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา (TEQA)

การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาของไทยมุ่งเน้นการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กรอบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดทำกรอบการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก โดยการประเมินคุณภาพนี้ ดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งควบรวมหน่วยงานที่ให้บริหารด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ได้ประกาศไว้ รายละเอียดเพิ่มเติม Click
LEARNING PATH

TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing

TQA Tutor Program: หลักสูตร TQA Intensive Application Report Writing ติวเข้มการเขียน Application Report เตรียมพร้อมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โปรแกรมสำหรับองค์กรที่ต้องการส่ง Application Report เพื่อการตรวจประเมิน โดยหลักสูตรมุ่งเน้นทำความเข้าใจวิธีการเขียนรายงาน Application Report สำหรับการส่งสมัครขอรับรางวัล พร้อมยกระดับการพัฒนาบุคลากร และองค์กร เนื่องจากการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศต้องสร้างให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร และระดับบุคลากร การเรียนรู้จึงต้องถูกปลูกฝังลงไปในวิถีการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียน สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทร 02-619-5500 ต่อ 633, 634 (คุณดำรง, คุณคณิน)  E-mail : [email protected]   Download เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร Download ใบสมัครเข้ารับการอบรม
LEARNING PATH

เครื่องมือวินิจฉัยองค์กรด้านการบริหารจัดการตามแนวทาง TQA

Quick Assessment toward Business Excellence เป็นการประเมินการบริหารจัดการขององค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ผลการประเมินจะช่วยให้องค์กรทราบถึงระดับผลิตภาพของการบริหารจัดการทั้ง 7 หมวด ซึ่งผลจากการประเมินดังกล่าวสามารถนำมาปรับใช้ในการกำหนดแผนการปรับรุงองค์กรได้อย่างมีทิศทาง  เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus : Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร […]

Events Calendar


ไม่มีกิจกรรมในช่วงเวลานี้

NEWS

Latest News

22 ผู้บริหารองค์กรไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Leadership Excellence Award จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างความสำเร็จระดับโลก

22 ผู้บริหารองค์กรไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติ Leadership Excellence Award จากเวทีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ร่วมสร้างความสำเร็จระดับโลก    เพื่อตอกย้ำเส้นทางแห่งการเป็นผู้นำด้านผลิตภาพ ในวาระครบรอบ 30 ปี สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ คณะกรรมการรางว...

อ่านต่อ