การสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในฐานะผู้นำในธุรกิจ มีสิทธิ์ใช้ตราสัญญลักษณ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติซึ่งสื่อถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก รวมทั้งมีโอกาสส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำไปสูความสำเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ นำไปประยุกต์ ถือเป็นผู้นำ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้เดินเข้าสู่เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ และประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน