ยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น (Online)

การยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อขอรับสมัครรางวัลคุณภาพแห่งชาติแบบ Online

สามารถดำเนินการได้จากกรอบด้านล่างดังนี้ 

  1. สมัครสมาชิก เพื่อเป็นการลงทะเบียนในการเข้าสู่ระบบการยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น โดย Username จะต้องเป็น email เท่านั้น และ Password จะต้องไม่เกิน 10 ตัวอักษร
  2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกเมนู “ยื่นใบรับรองคุณสมบัติออนไลน์” เพื่อที่จะเข้าสู่การกรอกใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น
  3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในการยื่นพร้อมกดปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ด้านมุมขวาล่างในทุกๆ Tab เพื่อบันทึกไม่ให้ข้อมูลที่กรอกไว้สูญหาย
  4. เมื่อถึง Tab สุดท้ายจะมีหัวข้อให้เลือก 2 หัวข้อที่มุมขวาล่าง  คือ
    • บันทึกข้อมูล – จะเป็นการเก็บข้อมูลไว้ทั้งหมด เพื่อที่สามารถมาแก้ไขใหม่ได้อีกครั้ง ในกรณียังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือต้องการแนบเอกสารเพิ่มเติม โดยยังไม่ได้เป็นการส่งใบรับรองคุณสมบัติฯ ให้กับทาง OTQA ซึ่งจะถือว่าเป็นการเปิดให้ผู้สมัครสามารถเข้ามาแก้ไขได้ตลอด
    • ส่งใบสมัคร – จะเป็นการส่งใบรับรองคุณสมบัติฯ ให้กับ OTQA พิจารณา ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งขอแก้ไขให้เปิดสิทธิ์ในการกลับไปแก้ไขอีกครั้ง
  5. เมื่อกรอกใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้องค์กร Download PDF เอกสารใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้นจากระบบได้ที่ เมนู Download – ใบรับรองคุณสมบัติ ที่คอลัมน์หลัง “ตรวจสอบสถานะ” เพื่อนำไปประกอบการลงนามของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร แล้ว Scan เอกสารแนบลงในไฟล์แนบอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถพิจารณาได้ว่าจะบันทึกไว้ก่อน เพื่อกลับมาแก้ไข หรือจะส่งใบสมัครได้เลยตามระยะเวลาของการเปิดให้ยื่นใบรับรองคุณสมบัติเบื้องต้น