FAQ

TQA คืออะไร
ตอบ TQA (Thailand Quality Award) หรือ รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพของประเทศโดยใช้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้รับการยอมรับและนำไปใช้กว่า 90 ประเทศทั่วโลก มีต้นแบบจาก The Baldrige National Quality Award : BNQA ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไม่ได้มาจากทฤษฎี แต่เกิดมาจากการระดมความคิดของนักบริหารและนักเศรษฐศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อค้นหาว่าองค์กรที่ดี มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระบบเศรษฐกิจที่ผันผวนอย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีการบริหารจัดการองค์กรที่ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง นี่คือความอัจฉริยะของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ในปี 2545 เป็นปีแรกของรางวัลคุณภาพแห่งชาติในประเทศไทยเพื่อปลุกให้องค์กรเกิิดการตื่นตัวในการตรวจสุขภาพของตนเองเปรียบเทียบกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า “เป็นเลิศ” และพร้อมที่จะปรับทิศทาง ลดขั้นตอนการทำงานที่เยิ่นเย้อ ทำให้เร็วขึ้น ดีขึ้น ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการจัดการที่ใช้ข้อมูลจริง ทั้งนี้เพื่อความเป็นองค์กรประสิทธิภาพสูง

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมีที่มาหรือแหล่งกำเนิดมาอย่างไร ใครเป็นผู้ก่อตั้ง และมีอำนาจในการตัดสินกระบวนการทั้งหมด
ตอบ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เริ่มต้นจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในปี 2539 ทั้งนี้เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแห่งชาติขึ้นในประเทศไทย ปัจจุบันสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานบริหารรางวัล โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

หากต้องการเริ่มต้นสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ต้องเตรียมการอย่างไร และใช้เวลานานเท่าไรกว่าจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ตอบ อย่างแรกที่องค์กรต้องทำคือศึกษาเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้เข้าใจ เตรียมคนให้พร้อม เตรียมใจให้ดี
ที่สำคัญ ผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรต้องเอาจริงเอาจัง ไม่ใช่ให้การสนับสนุนแค่ตัวเงินเท่านั้น การปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ามคืน จากการศึกษาของหลายๆ ประเทศที่มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติพบว่า จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันที่ได้รับรางวัล จะใช้เวลาประมาณ 7 ปี

ทำไมถึงต้องสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เนื่องจากรางวัลอื่นๆ ก็มีมากมาย
ตอบ องค์กรที่สมัครขอรับรางวัล ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ ทุกองค์กรจะได้รายงานป้อนกลับ หรือที่เรียกว่า Feedback Report ในรายงานป้อนกลับจะระบุถึงจุดแข็ง และที่สำคัญ จุดที่องค์กรต้องปรับปรุง ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นได้

ทำไมรางวัลคุณภาพแห่งชาติถึงเทียบเท่ากับรางวัลระดับมาตรฐานโลก
ตอบ เพราะเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย เป็นเกณฑ์เดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา Malcolm Baldrige National Quality Award ซึ่งเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

หากได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ แล้วองค์กรจะได้รับอะไรบ้าง
ตอบ อย่างแรกและสำคัญที่สุด คือเกียรติประวัติที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศเทียบชั้นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

หากองค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) แล้ว ในปีถัดไปสามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้หรือไม่ 
ตอบ องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ TQA ในปีนี้ สามารถยื่นขอรับรางวัลในปีถัดไปได้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติเหมาะสำหรับองค์กรขนาดกลาง – ขนาดใหญ่เท่านั้นใช่หรือไม่ องค์กรขนาดเล็กไม่เหมาะที่จะทำ TQA ใช่หรือไม่
ตอบ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเกณฑ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกขนาดขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือ ใหญ่ และไม่จำกัดว่าจะเป็นภาคส่วนไหน

เนื่องจากองค์กรเป็นองค์กรในเครือข่าย (องค์กรลูก) หากการดำเนินการบางหมวด องค์กรแม่เป็นผู้ดำเนินการ เช่น การสรรหาทรัพยากรบุคคล ถ้าเป็นเช่นนี้องค์กรสามารถสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้หรือไม่
ตอบ องค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรเครือข่าย จะสมัครขอรับรางวัลได้ต้องมีความเป็นเอกเทศเพียงพอในการดำเนินกิจการของตน หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ต้องสามารถถูกตรวจประเมินภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพทั้ง 7 หมวด

ปัจจุบันมีเกณฑ์รางวัลต่างๆ มากมาย อยากทราบว่า TQA PMQA หรือ EdPEx ฯลฯ มีความแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ เกณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น TQA PMQA หรือ EdPEx ต่างก็พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Malcolm Baldrige National Quality Award ด้วยกันทั้งสิ้น เนื้อหาส่วนใหญ่จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจจะมีข้อแตกต่างในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์รางวัลไหน ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาด้วยกันทั้งสิ้น

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ รางวัลภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติใช่หรือไม่
ตอบ รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ แต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี

หากต้องการยื่นสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีที่ปรึกษา สำหรับแนะนำและให้ความรู้องค์กรผู้สมัครด้วยหรือไม่ อย่างไร
ตอบ เพื่อความโปร่งใส สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไม่มีนโยบายในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่องค์กรผู้สมัครที่ต้องการขอรับรางวัล อย่างไรก็ตาม เพื่อความเข้าใจในเนื้อหาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ สำนักงานจึงได้มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบ TQA Training Program (ฝึกอบรมในภาพใหญ่และภาพรวมหลากหลายองค์กร) ที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์