องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2563

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน เคยได้รับรางวัล TQC Plus: Operation ในปี 2562, รางวัล TQC Plus: Customer ในปี 2561 และรางวัล TQC ในปี 2560)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)  จำนวน 5 องค์กร ได้แก่

  • กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่