องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2566

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus : Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านการสร้างประโยชน์ให้สังคม (Thailand Quality Class Plus : Societal Contribution) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จำนวน 6 องค์กร ได้แก่ 

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
  • คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด