ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ บุคลากรผู้อาสาสมัครมาทำหน้าที่อันทรงเกียรติ ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจรรยาบรรณ ในวิชาชีพสูง ซึ่งอาสาสมัครและอุทิศเวลาเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจประเมินองค์กรที่สมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทั้ง 7 หมวด ที่ระบุจุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่องค์กรจะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับความสามารถและขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวไปสู่ความยั่งยืน และท้ายที่สุดก็จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมและก้ำวไกลสู่ระดับสากล