สัมมนาและฝึกอบรม

งานสัมมนา Thailand Quality Award 2017 Winner Conference

 

โปรแกรมอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA ประจำปี 2561

 

สัมมนาเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2561-2562 : TQA Journey: Change in Criteria 2018-2019

 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางรางวัล TQA จากองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2559

 

 

 

โปรแกรมอบรมการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามแนวทาง TQA ประจำปี 2560

 ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทางรางวัลคุรภาพแห่งชาติ