องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2547

2547

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class – TQC

บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) : Thai Olefins Public Company Limited

ที่อยู่: เลขที่ 9 ถนน ไอ-สี่ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 21150

ผู้บริหารสูงสุด : นายอดิเทพ พิศาลบุตร์

จำนวนพนักงาน :493 คน

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจปิโตรเคมี

ผลิตภัณฑ์และบริการ : ผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์หลัก คือเอทิลีน และโพพิลีน รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต่อเนื่อง โอเลฟินส์ เป็นส่วนประกอบสำคัญของเม็ดพลาสติกที่ใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ตั้งแต่ถุงพลาสติก ท่อน้ำ บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า ไปจนถึงชิ้นส่วนรถยนต์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือแพทย์ เป็นต้น บริษัทฯ มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์รวม 925,000 ตันต่อปี นับเป็นผู้ผลิตโอเลฟินส์รายใหญ่ของประเทศไทยที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศได้มากกว่าปีละ 20,000 ล้านบาท

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. การมีตลาดที่ต่อเนื่องและแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก บริษัทฯ มีตลาดที่พร้อมรองรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ตามสัญญาซื้อ-ขายโอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่สำคัญระยะยาว
 2. การมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน วัตถุดิบที่บริษัทฯ ใช้ทั้งหมดเป็นวัตถุดิบที่จัดหาจากภายในประเทศ โดยกว่า 84% ของวัตถุดิบทั้งหมดมีสัญญาซื้อขายระยะยาว
 3. ความยืดหยุ่นในการเลือกใช้วัตถุดิบ เนื่องจากกว่า 80% ของต้นทุนในการผลิตของบริษัทฯ เป็นค่าวัตถุดิบ ดังนั้นการที่โรงงานของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบให้สามารถเลือกใช้วัตถุดิบได้หลายชนิด จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด (Feed Optimization) เป็นผลให้ราคาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้
 4. โรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถเดินเครื่องได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดีมีการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการปรับปรุงอุปกรณ์และกระบวนการผลิตในโรงงานส่งผลให้โรงงานสามารถเดินเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดโรงงานไม่เป็นไปตามแผน
 5. การมุ่งเน้นการขยายการผลิตและการขยายสู่ธุรกิจปลายน้ำเต็มตัว

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) : C.P. Seven Eleven Public Company Limited

ที่อยู่: 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ผู้บริหารสูงสุด : นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

จำนวนพนักงาน : 26,833 คน

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) ประเภทร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store)

ผลิตภัณฑ์และบริการ : คือ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน โดยกลุ่มของใช้ประจำวันมียอดขายประมาณ30% และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมียอดขายประมาณ 70%

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. เครือข่าย (Network) ของร้านสาขาที่มีจำนวนมากที่สุดในตลาดร้านสะดวกซื้อ กระจายทั่วประเทศและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี ทำให้ชื่อเสียงของ CPSE เป็นที่รู้จัก(Brand Awareness) และได้รับการยอมรับอย่าง กว้างขวาง ทำให้ CPSE เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากการมีขนาดใหญ่ (Economy of Scale)
 2. ระบบการกระจายสินค้า (Logistics) ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สามารถจัดส่งสินค้าได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ไม่ว่าร้านสาขาจะตั้งอยู่จุดใดของประเทศก็ตาม
 3. ระบบการบริหารสินค้า (Merchandising) ให้ทันต่อกระแสความต้องการของลูกค้าและสามารถบริหารสินค้าให้มีการหมุนเวียนในร้านสาขาอย่างรวดเร็วทันกับความต้องการของลูกค้า
 4. ระบบสารสนเทศ (Information Technology) ที่ทันสมัยและช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด : DANA SPICER (THAILAND) LTD.

ที่อยู่: dkrabang plant : Ladkrabang Industrial Estate 375 Chalongkrung Road, Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520, Thailand

Rayong plant : Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) 64/7 Moo 4, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand

ผู้บริหารสูงสุด : Mr. Colin Huang

จำนวนพนักงาน : 196 คน

ประเภทธุรกิจ : Tier one auto part supplier to automotive OEM

ผลิตภัณฑ์และบริการ :

 • Machining of Drive Shaft components
 • Driveshaft assembly
 • Machining of Axle components
 • Axle assembly

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 • Customer Satisfaction
 • Quality
 • Financial / Business Growth
 • Environment
 • Continuous Improvement
 • Technology

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่: 1516 ถ.ประชาราษฎร์ 1 เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

ผู้บริหารสูงสุด : นายอรรณพ เตกะจรินทร์

จำนวนพนักงาน : 1,343 คน

ประเภทธุรกิจ : การก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์และบริการ : คอนกรีตผสมเสร็จ

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. การมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้คอนกรีตของสังคม โดยเฉพาะการก่อสร้างงานขนาดเล็ก จากการผสมเองมาใช้คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งทำให้มาตรฐานการก่อสร้างของสังคมสูงขึ้น
 2. การยึดมั่นในเรื่องคุณภาพและบริการ ซึ่ง CPAC ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี มีการดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน ตามมาตรฐาน ISO 9001, 14001 และ มอก.18001, ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
 3. มีการขยายเครือข่ายโรงงานให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ปัจจุบันมีโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จกว่า 300 โรงงาน รวมทั้งโรงงานแฟรนไชน์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ
 4. มีช่องทางการจำหน่ายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการรับจ่ายงาน มีรถขนส่งขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อบริการจัดส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ทุกพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินค่าคอนกรีตผสมเสร็จผ่านทาง Counter service
 5. มีแหล่งหินทรายในพื้นที่หลัก ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
 6. มีพนักงานที่มีความสามารถตามระบบ Competency มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง และมีการทำงานอย่างเป็น Team Work เช่น โครงการพัฒนาพนักงานแบบบูรณาการ, ระบบการเรียนรู้ผ่านคอมพิวเตอร์ (Self learning)
 7. มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งด้าน IT และด้านคอนกรีตเทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า โดยจัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ทุกหน่วยงานที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาและวิจัยคอนกรีตเทคโนโลยี ให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ด้านการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมไทย ได้มีศูนย์คอนกรีตเทคนิคทั่วประเทศ เพื่อบริการข้อมูลความรู้และการใช้งานคอนกรีตผสมเสร็จ มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

บริษัท สแปนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

ที่อยู่: 229 Moo 4 Changwattana Road Pakkred Nonthaburi 11120

ผู้บริหารสูงสุด : นายยุทธนา เหมังกร

จำนวนพนักงาน : 1,329 คน

ประเภทธุรกิจ : Manufacture of Integrated Circuit Products

ผลิตภัณฑ์และบริการ : NOR Flash Memory

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 • People is the most important asset, thus people development is of greatest important to the success that drive quality, productivity, innovation, employee participation and customer satisfaction
 • A clear operational philosophy
 • Senior management with purpose and sincerity
 • A corporate culture that encourages responsibility
 • An atmosphere that promotes a sense of joint ownership
 • An effective people-to-people internal communications system

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 555 ถนนสุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150

ผู้บริหารสูงสุด : นายสุวนันท์ ชาติอุดมพันธ์

จำนวนพนักงาน : 250 คน

ประเภทธุรกิจ : แยกก๊าซธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์และบริการ :

1. อีเทน 2. โปรเพน 3. LPG. 4. NGL. และ By Product คือ Co2

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 1. การกำหนดทิศทางของธุรกิจชัดเจน เริ่มตั้งแต่ปี 2527 – 2539 นำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (กิจกรรม 5 ส. , ข้อเสนอแนะ, คิวซี และ การบำรุงรักษาด้วยตนเอง SM.),มาใช้ในการสร้างพื้นฐานให้กับพนักงานทุกคน, ปี 2540 – 2546 นำระบบมาตรฐานสากล (ISO/IEC17025, ISO9001, ISO14001 และ มอก. 18001) มาต่อยอดจากกิจกรรมเพิ่มผลผลิตจนได้รับการรับรองและรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นถึง 4 ประเภท และตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นไป โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจแยกก๊าซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 2. การทำงานเป็นทีมเพื่อแก้ไขและปรับปรุงให้ผลดำเนินงานมีผลที่ดีขึ้นจากเดิม “เมื่อวานดีกว่าวันนี้ และพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้” ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและลดต้นทุนการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลงานด้านความปลอดภัยถือว่าอยู่ในระดับ World Class