องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2548

2548

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ: Thailand Quality Class – TQC

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (กิจการอาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง)

ที่อยู่: 177 หมู่ 4 ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140

ประเภทธุรกิจ :อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง

ผลิตภัณฑ์และบริการ : ติ่มซำแช่เยือกแข็งและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่เยือกแข็ง
วัตถุประสงค์องค์กร : การผลิตและจัดจำหน่ายติ่มซำแช่เยือกแข็งที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วตามวิถีชีวิตสมัยใหม่

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ในด้านการผลิตและการจัดจำหน่ายติ่มซำแช่เยือกแข็ง

พันธกิจ :

 1. มุ่งเน้นพัฒนาการผลิตและการจัดจำหน่ายติ่มซำแช่เยือกแข็งด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. มุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 3. มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน
 4. ดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน ผู้ส่งมอบและชุมชน) อย่างเป็นธรรม
 5. รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง

ค่านิยมองค์กร : ยึดถือแนวปฏิบัติ C-P-R-A-M 5 ประการ ได้แก่

 1. C-Creative คิดสร้างสรรค์
 2. P-Productive หมั่นสร้างผลงาน
 3. R-Relationship สานมนุษย์สัมพันธ์
 4. A-Attitude ทัศนคติที่ดี
 5. M-Moral มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร: จากการปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องโดยผ่านระบบการนำองค์กร ทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การมุ่งเน้นลูกค้า และดำเนินงานอย่างคล่องตัว ซึ่งได้สะท้อนออกมาในการบริหารจัดการและการทำงานประจำวันของพนักงานทุกระดับ

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจ : The key factors that determine TCB’s success are

 1. ความรวดเร็วในการออกสินค้าใหม่ (Cycle Time) ปัจจุบันตลาดติ่มซำแช่เยือกแข็งมีการแข่งขันสูง และลูกค้าต้องการ สินค้าใหม่ออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว CPRAM จึงพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยร่วมกับความรู้ขององค์กร ทำให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
 2. มีความหลากหลายของชนิดสินค้า CPRAM มีการพัฒนาและผลิตติ่มซำแช่เยือกแข็งที่มีความหลาก หลายมากกว่า 300 ชนิด ส่งให้กับลูกค้าในช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ
 3. มีสินค้าและกระบวนการผลิตที่เป็นมาตรฐานระดับสากล ได้แก่ สหราชอาณาจักร (UK) สหภาพยุโรป (EU) ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ เป็นต้น CPRAM ได้รับการยอมรับในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เข้าสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ ห้างสรรพสินค้าที่เป็น Intermediate Business เช่น Tesco, Iceland และ Sainsbury’s ที่มาตรวจและรับรองมาตรฐาน ของลูกค้า (Customer Standard)
 4. มีระบบการกระจายสินค้าแบบห้องเย็นที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วประเทศและสามารถส่งสินค้าได้ทุกวันด้วยรถห้องเย็นจำนวน 75 คัน จึงตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของลูกค้าเสมอ

บริษัท ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำกัด (กิจการเบเกอรี่)

ที่อยู่: 249 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์และบริการ : กลุ่มขนมปัง เค้กและคุกกี้ ตราเบเกอร์แลนด์ (Baker Land) และเลอแปง (Le Pan)
วัตถุประสงค์องค์กร เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด (Freshly Made Product) รูปแบบโฮมเมดที่มีคุณภาพ และ
ความหลากหลายเทียบเท่าร้านเบเกอรี่ชั้นนำ ป้อนตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ค้าส่งในประเทศไทย

วิสัยทัศน์ : “เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสดในตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ของประเทศไทย”

พันธกิจ :

 1. มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายด้วยวิทยการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
 3. มุ่งพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมและแบ่งปันการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร
 4. ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้ส่งมอบและชุมชนอย่างเป็นธรรม
 5. รับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลดการสร้างมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนชุมชน

ค่านิยมองค์กร : ยึดถือแนวปฏิบัติ C-P-R-A-M 5 ประการ ได้แก่

 1. C-Creative คิดสร้างสรรค์
 2. P-Productive หมั่นสร้างผลงาน
 3. R-Relationship สานมนุษย์สัมพันธ์
 4. A-Attitude ทัศนคติที่ดี
 5. M-Moral มีคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร: “การทำงานเป็นทีม” และ “การบริหารจัดการอย่างคล่องตัว”

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจ :

 1. ความสามารถในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่รองรับการขยายตัวที่ก้าวกระโดดในทศวรรษที่ผ่านมาของตลาด Modern Trade
 2. ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเป็นผู้บุกเบิก “ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่อบสด” แบบโฮมเมด ในตลาด Modern Trade ด้วยสินค้าที่หลากหลาย และวางตลาดสินค้าใหม่ทุกเดือน
 3. ประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าไปยังสาขาของลูกค้าทั่วประเทศทุกสาขาภายในวันเดียว เนื่องจากมีโรงงานสาขาอีก 4 แห่งกระจายทุกภาค ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก หาดใหญ่ และขอนแก่น
  ปัจจัยดังกล่าว นับได้ว่ามาจากการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กร ที่สามารถคาดการณ์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค โดยกำหนดทิศทางขององค์กรได้อย่างชัดเจนและบริหารจัดการตามที่มุ่งหวังไว้ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ชัยบูรณ์บราเดอร์ส จำกัด

ที่อยู่: 26/9 หมู่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ประเภทธุรกิจ : ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

ผลิตภัณฑ์และบริการ : หมึกพิมพ์สกรีน กาวอัด และเคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์สกรีนครบวงจร

จุดประสงค์ : การเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Your Business Partner)

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพและบริการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

พันธกิจ :

 1. สร้างความเป็นผู้นำในธุรกิจที่ดำเนินอยู่
 2. สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม
 3. สร้างความพอใจให้กับลูกค้า
 4. สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
 5. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน
 6. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ที่ดีและช่วยเหลือสังคม

ค่านิยมองค์กร : > ถูกต้อง > ถูกใจ > ถูกเวลา > ถูกหลัก

วัฒนธรรมองค์กร: เกี่ยวกับวัตถุประสงค์

 1. สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 2. มีจริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
 3. ให้การศึกษาและพัฒนาบุคลากรตลอดเวลา

เกี่ยวกับวิธีคิด

 1. ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการสร้างคุณภาพ
 2. ให้ความสำคัญแก่กระบวนการการทำงาน
 3. กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา

เกี่ยวกับวิธีการทำงาน

 1. บริหารด้วยข้อมูลจริงในสถานที่จริง
 2. แก้ปัญหาที่สาเหตุ เน้นการป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ
 3. ใช้กรรมวิธีทางสถิติ
 4. จัดลำดับความสำคัญ
 5. ดำเนินการบริหารแบบ PDCA
 6. สร้างระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจ :

 1. มีผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์สกรีนครบวงจร
 2. มีสินค้าที่มีคุณภาพ ผลิตโดยผู้ส่งมอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO9001 ISO14001 มอก.18001 OHSAS8001 เป็นต้น
 3. มีบริการส่งสินค้าที่ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา
 4. มีตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
 5. มีบริการก่อนขาย – ระหว่างขาย – หลังขาย รวมถึงการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดีกับลูกค้าเสมอมา
 6. มีการให้ความรู้ด้านเทคนิคและด้านบริหารจัดการแก่คู่ค้า
 7. มีบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทฯ ที่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์
 8. มีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีทั้งในและต่างประเทศ
 9. มีเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ
 10. มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 21000

ประเภทธุรกิจ : แยกก๊าซธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์และบริการ :อีเทน โปรเพน LPG และ NGL

จุดประสงค์ : การเพิ่มมูลค่าของก๊าซธรรมชาติโดยการแยกองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในธุรกิจแยกก๊าซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านกำลังการผลิตภายในปี 2551

พันธกิจ :

 1. เป็นผู้ผลิต ขนส่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 2. ใช้ทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 4. สนับสนุนงานชุมชนและสังคม
 5. ทำการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 6. พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ค่านิยมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

 1. ผู้ถือหุ้น : ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 2. ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 3. พนักงาน : พนักงานมีความผาสุกในการทำงาน
 4. ชุมชน : รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมถึงควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 5. ผู้ส่งมอบ : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กร:

 1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
 2. มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ (ไม่กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 3. มุ่งเน้นลูกค้า
 4. ส่งเสริมให้พนักงานมีการปรับปรุงเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 5. มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจ : The key factors that determine TCB’s success are

 1. ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่นในการสร้างระบบการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่างต่อเนื่อง
 2. การบริหารงานในรูปแบบคณะทำงาน (Cross Functional) ทำให้การดำเนินงานได้รับการยอมรับและถูกนำไปปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. การเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับหน่วยงานที่เป็นเลิศ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง