องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2549

2549

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ: Thailand Quality Award – TQA

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 555 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 21000

Website: http://www.pttplc.com

ชนิดธุรกิจ : แยกก๊าซธรรมชาติ

ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ : อีเทน โปรเพน LPG และ NGL

จุดประสงค์ : การเพิ่มมูลค่าของก๊าซธรรมชาติโดยการแยกองค์ประกอบที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจมาใช้ประโยชน์

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำในธุรกิจแยกก๊าซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านกำลังการผลิตภายในปี 2551

พันธกิจ :

 • เป็นผู้ผลิต ขนส่งและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
 • ใช้ทรัพยากรในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนงานชุมชนและสังคม
 • ทำการประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

ค่านิยมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

 • ผู้ถือหุ้น : ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 • ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • พนักงาน : พนักงานมีความผาสุกในการทำงาน
 • ชุมชน : รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ร่วมถึงควบคุมและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • ผู้ส่งมอบ : สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน

วัฒนธรรมองค์กร:

 • ความรู้สึกเป็นเจ้าของ
 • มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ (ไม่กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 • มุ่งเน้นลูกค้า
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีการปรับปรุงเชิงนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
 • มีจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของธุรกิจ : “GSP DECAB”

“GSP ดีครับ”

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (GSP) มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Development Management) โดยมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ควบคุมป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment & Social Responsible Care) ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยมีการบริหารงานในรูปแบบคณะทำงาน (Cross Functional Team) ทำให้การดำเนินงานได้รับการยอมรับและถูกนำไปปฏิบัติในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีความมุ่งมั่นร่วมกันในการสร้างระบบการบริหารจัดการและดำเนินงาน ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) อย่างเป็นระบบ (Achieving Systematic Management) รวมถึงทำการเปรียบเทียบการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง (Benchmarking) กับหน่วยงานที่เป็นเลิศเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class – TQC

บริษัท ซี.พี.เซเว่นอีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) : C.P. Seven Eleven Public Company Limited

ที่อยู่: 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อ

บริการ : บริการหลัก มี 2 ประเภท คือ

 1. บริการจำหน่ายสินค้า ร้านสาขามีสินค้าจำหน่ายประมาณ 2,500 รายการ โดยแบ่งเป็นสินค้าบริโภคประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภค โดยมีสัดส่วนยอดขายของสินค้ากลุ่มบริโภคต่อสินค้าอุปโภคคิดเป็น 70 ต่อ 30 โดยประมาณ
 2. บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น การรับชำระเงินและโอนเงิน การเบิกเงินผ่านตู้ ATM เป็นต้น

วัฒนธรรมองค์กร : 5 Core Competencies คุณสมบัติหลัก 5 ประการที่พนักงานทุกคนต้องมี คือ

 • A : Achievement รักงาน มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • C : Customer รักลูกค้า โดยการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด
 • I : Integrity รักคุณธรรม มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส
 • O : Organization รักองค์กร มีความจงรักภักดีต่อองค์กร
 • T : Teamwork รักทีมงาน ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

7 Values คุณค่าร่วมที่ปรารถนาอยากให้มี

 • แกร่ง มีความอดทน อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดี
 • กล้า กล้าคิด พูด ทำ ในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง
 • สัจจะวาจา รักษาคำพูดที่ให้ไว้กับผู้อื่น
 • สามัคคี ทำงานเป็นทีมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 • มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ
 • ให้ความเคารพผู้อื่น เคารพในความคิดและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
 • ชื่นชมความงามแห่งชีวิต แบ่งเวลาในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม

11 Leadership ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี

 •  มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอำนาจ
 • เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ให้ความเมตตา
 • กล้าตัดสินใจ อาทรสังคม บ่มเพาะคนดี มีใจเปิดกว้าง

ค่านิยม :  คือ 7 Values และ 11 Leadership ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ปรัชญาองค์กร : เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยทีมงานที่มีความสุข

วิสัยทัศน์ :  เราคือผู้ให้บริการความสะดวกซื้อกับลูกค้าทุกชุมชน

พันธกิจ :

 • มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสรรหาและส่งมองสินค้าและบริการที่ลูกค้าสะดวกซื้อต้องการ
 • สรรหาทำเลร้านสาขาที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
 • สร้างภาวะผู้นำทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน
 • บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและมีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
 • สร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 • เครือข่ายร้านสาขาและทำเลที่ตั้ง ที่กระจายครอบคลุมแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายทำให้เกิดความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการ)
 • ระบบบริหารโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถจัดหาและส่งมอบสินค้าไปยังร้านสาขาได้ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ และทันเวลา
 • ระบบการบริหารสินค้า เพื่อสรรหาสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เชื่อมโยงข้อมูลแบบ 2 ทิศทางจากสำนักงานใหญ่ไปยังศูนย์กระจายสินค้าและร้านสาขาที่กระจายทุกภูมิภาค ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด (COUNTER SERVICE CO., LTD.)

ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อาคาร ธาราสาทร เลขที่ 119 ซอยสาทร 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ

ประเภทธุรกิจ : ตัวแทนรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการผ่านจุดให้บริการ (Outlet – Payment Service Provider)

ผลิตภัณฑ์ : การรับชำระเงินค่าสินค้าและค่าบริการจากลูกค้า ผ่านจุดให้บริการ (Outlet) ใน Convenience Store ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และ Super Store ทั่วประเทศ

วัฒนธรรมองค์กร :

 • ความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ (Achievement Orientation)
 • ความใส่ใจบริการลูกค้า (Customer Service Orientation)
 • การปฏิบัติตนด้วยความสุจริตและมีคุณธรรม (Integrity)
 • การอุทิศตนต่อองค์กร (Organizational Commitment)
 • การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือในการทำงาน (Teamwork and Cooperation)

ค่านิยม :

 • รักงาน
 • รักลูกค้า
 • รักคุณธรรม
 • รักองค์กร
 • รักทีมงาน

วิสัยทัศน์ : เคาน์เตอร์เซอร์วิสจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและค่าบริการผ่านจุดให้บริการในประเทศไทยด้วยบริการที่เป็นเลิศ ประทับใจและสร้างคุณค่าสู่ลูกค้า

พันธกิจ :

 • พัฒนาระบบการบริการและการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • มุ่งเน้นขยายจุดให้บริการ ที่เข้าถึงลูกค้าทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 • สรรหาบริการรับชำระที่หลากหลาย ตรงความต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า
 • พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพด้วยการเสริมสร้างการเรียนรู้ และยกระดับ คุณภาพชีวิต ความผาสุกให้กับพนักงานทุกระดับ
 • ดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ผู้จัดจำหน่าย พนักงาน ผู้ถือหุ้นและ ชุมชน) อย่างเป็นธรรม

ปัจจัยสำคัญที่กำหนดความสำเร็จของบริษัท :

 • มีจำนวนจุดให้บริการมากที่สุด มีการขยายจุดให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเพิ่มจุดให้บริการเฉลี่ย 15% ต่อปี และมีกว่า 3,000 จุดให้บริการ ที่เปิดให้บริการ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ลูกค้าสะดวกในการใช้บริการ
 • มีจำนวนบริการที่หลากหลาย โดยลูกค้าสามารถมาชำระเงินได้หลายประเภทเช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่างวดสินค้า
 • มีระบบการบริหารจัดการ ณ จุดให้บริการ เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย การอบรมที่ทันสมัยผ่านเครื่องรับชำระจริง การสื่อสารที่รวดเร็วในหลายช่องทางไปยังจุดให้บริการ และการตรวจรักษามาตรฐานการให้บริการที่จุดให้บริการทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การให้บริการมีมาตรฐานเดียวกัน
 • มีศูนย์ Call Service เป็นรายแรกที่มีบริการหลังการขาย โดยมีศูนย์สอบถามข้อมูลและรับข้อร้องเรียนที่ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • การพัฒนาระบบรับชำระตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านความรวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยำ ของกระบวนการรับชำระ ณ จุดให้บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า