องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2550

2550

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class – TQC

สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่: 59 หมู่ 8 ถนนบายพาส ต.นาป่า อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

ชนิดธุรกิจ : บริการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ชื่อผู้บริหาร : คุณพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำที่มีการปฏิบัติการเป็นเลิศ (Operation Excellence)

ภารกิจ: 3 CEO

 • Customer : ส่งก๊าซธรรมชาติ และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า
 • Control : ควบคุมกระบวนการส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อป้องกันผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • Community : สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ GTM
 • Employee : พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
 • Optimize : บริหารจัดการทรัพยากรในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัฒนธรรมองค์กร: B I C O S T

 • Business : มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางธุรกิจเป็นหลัก
 • Innovation : มุ่งมั่นสู่ Innovative Organization
 • Customer : มุ่งเน้นลูกค้า
 • Owner : มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
 • Society : เกื้อหนุนสังคม
 • Team : จิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม

จำนวนพนักงาน: 280 คน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

 • วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแต่ละระดับ ที่ต้องการสร้างองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 • มีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการดำเนินธุรกิจ
 • มีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ในการตอบสนองต่อทิศทางความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำระบบการบริหารจัดการ นวัตกรรมใหม่ และการรับเอาเกณฑ์ TQA มาใช้ในการปรับปรุงภายในสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้า TQA:

 • สร้างโอกาสการพัฒนา และปรับปรุงตนเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ TQA รวมถึงการรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
 • ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเกิด Share Vision เกิดบูรณาการทางความคิด และการปฏิบัติมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
 • เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเครื่องมือบริหารจัดการ เช่น QC, Suggestion และ BSC มาบูรณาการร่วมกับ Management Tools ต่างๆ เพื่อให้มีความสอดประสานมุ่งสู่ผลลัพธ์ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ที่อยู่: 110/5 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ชนิดธุรกิจ : การบริการเกี่ยวกับสุขภาพและสังคมสงเคราะห์

ชื่อผู้บริหาร:

 1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติ ลิ่มอภิชาต
  คณบดี คณะแพทยศาสตร์
 2. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ พีรวุฒิ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 4. นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 5. นายแพทย์กิตติพงศ์ เรียบร้อย
  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 6. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธวัช ชาญชญานนท์
  หัวหน้าศูนย์คุณภาพโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

จำนวนพนักงาน : 4,052 คน (ณ มีนาคม 2551)

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

 • วัฒนธรรมขององค์กร มุ่งเน้นคุณภาพ พร้อมรับการประเมินและยอมรับการเปลี่ยนแปลง
 • บุคลากรมีความมุ่งมั่นต่อค่านิยม การมุ่งเน้นคุณภาพ มุ่งเน้นผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีมและจิตสำนึกด้านความเสี่ยงและความปลอดภัย
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา
 • ผู้บริหารทุกสมัยมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำด้านคุณภาพและให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ
 • มีการพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศทั่วทั้งองค์กรเพื่อพัฒนาอย่าวก้าวกระโดด

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้า TQA:

 • ได้มีโอกาสนำกรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทาง Malcolm Baldrige National Quality Award ที่ถือว่าเป็นเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพระดับโลกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร
 • ได้มีโอกาสประเมินตนเอง ทำให้ทราบจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาเชิงระบบ โดยนำมาทบทวนให้มีการบูรณาการและพัฒนาให้ดีขึ้น
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดตามลำดับในทุก ๆ ด้าน