องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2551

2551

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ : Thailand Quality Class – TQC

บริษัทไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน)

ชนิดธุรกิจ : ธุรกิจผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์พิเศษ

ชื่อผู้บริหาร : นายอภินันท์ สุภัตรบุตร กรรมการอำนวยการ

จำนวนพนักงาน : 132 คน

วิสัยทัศน์ : บริษัทชั้นนำของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในการดำเนินธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานและผลิตภัณฑ์พิเศษ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

 • ความตั้งใจในการศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้เข้าใจอย่างชัดเจน
 • การประเมินตนเองด้วยข้อมูลจริง และมุ่งมั่นในการปรับปรุงตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
 • ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติเชิงบวก รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตามค่านิยม Teamwork and Collaboration ซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยม C+POSITIVE ของบริษัทฯ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้า TQA:

 • ใช้เกณฑ์รางวัล TQA มาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
 • รวบรวมและกลั่นกรององค์ความรู้ขององค์กร เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 • เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดการดำเนินงานที่เป็นเลิศขององค์กรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ
  สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ชนิดธุรกิจ : บริการส่งก๊าซธรรมชาติผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ชื่อผู้บริหาร : คุณพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จำนวนพนักงาน : 352 คน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

 • วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มุ่งมั่นต้องการสร้างองค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 • มีการวางแผนกลยุทธ์แบบ Synergy กันทั้ง ปตท. อันทำให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ
 • พนักงานสามารถตอบสนองต่อทิศทางความต้องการขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการบริหารจัดการและประยุกต์ใช้เครื่องมือบริหารจัดการสู่การปฎิบัติได้อย่างเหมาะสม

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้า TQA:

 • สร้างโอกาสการพัฒนา และปรับปรุงตนเอง มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
  ด้วยกระบวนการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ TQA รวมถึงการรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล
 • พนักงานมีแนวคิดการทำงานแบบบูรณาการกันทั้งกระบวนการ และปฎิบัติงานโดยมุ่งบรรลุภารกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร

โรงพยาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ชนิดธุรกิจ : การบริการเกี่ยวกับสุขภาพ (Healthcare Services)
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ (Private TertiaryCare Hospital)

ชื่อผู้บริหาร : นายแมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร

จำนวนแพทย์และพนักงาน : แพทย์ทั้งหมด 1,078 คน เป็นแพทย์ Full time 207 คน และ Part time 871 คน พนักงานทั้งหมด 3,239 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551)

พันธกิจ: เราให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลอย่างเอื้ออาทร และได้มาตรฐานระดับโลก

วิสัยทัศน์: วิทยาการและบริการแห่งความเป็นหนึ่ง

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

 • ผู้นำองค์กรมีวิสัยทัศน์ ดำเนินการบริหารแบบผสมผสานด้วยความเชี่ยวชาญจากผู้บริหารนานาชาติ มีความมุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรมทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง
 • บูรณาการ มาตรฐานคุณภาพทุกมาตรฐานเป็นเรื่องเดียวกัน ได้แก่ มาตรฐาน Joint Commission International, HA และ TQA
 • มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ และการบริการที่ประทับใจ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่แพทย์ และพนักงานทุกคนยึดถือปฎิบัติตลอดมา
 • มีระบบการคัดสรรแพทย์ทุกสาขา บุคลากรทางการแพทย์และพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้การดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกคนด้วยมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจสูงสุด
 • เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบเวชสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยตลอดเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้า TQA:

 • นำกรอบความคิดการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐาน TQA มาบูรณาการกับมาตรฐาน HA และ JCI เพื่อพัฒนาระบบบริหารองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
 • มีระบบประเมินการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม ทั้งจากทีมภายในองค์กรและจากองค์กรภายนอก
 • มีการบูรณาการระบบการติดตามผลการดำเนินงานทั้งด้านกลยุทธ์และการปฏิบัติการรวมทั้งการทำ Benchmarking ไปถึงระดับนานาชาติ
 • สร้าง TQA Working Team ประกอบด้วย ผู้บริหารในระดับต่าง ๆ และพนักงานจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ทำให้เกิดการทำงานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความรู้แบบผสมผสาน บูรณาการ และเชื่อมโยงระบบงานของโรงพยาบาลให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ชนิดธุรกิจ : เป็นโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขประจำอำเภอตะพานหิน
ให้บริการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค

ชื่อผู้บริหาร : นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

จำนวนพนักงาน : 266 คน

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ:

 • ความมุ่งมั่นของผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ในการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบพี่น้อง
 • ความรู้และศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง การที่โรงพยาบาลนำระบบบริหารคุณภาพที่ทันสมัยมาใช้ และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลมามากกว่า 10 ปี

ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้า TQA:

 • การได้นำเกณฑ์ TQA มาใช้ในการประเมินตนเองทำให้ได้เห็นโอกาสในการพัฒนาที่ชัดเจน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับรู้ร่วมกัน และผลักดันให้การพัฒนาในทุกด้านไปในทิศทางเดียวกัน และตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • ทำให้เกิดระบบในการจัดการผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร