องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2556

2556

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2556 : Thailand Quality Class – TQC 2013

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ หนองแค – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โรงงานอาหารแปรรูปสัตว์น้ำระโนด – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี