องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2557

2557

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2557 : Thailand Quality Class – TQC 2014

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด      

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด โครงการ เอส 1

ธุรกิจ เซเ่ว่น อีเลฟเว่น บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย