องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2558

TQA 2015_211_1

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2558 : Thailand Quality Class – TQC 2015

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาขอนแก่น จำกัด

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สายธุรกิจสุกร : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)