สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดการอบรม TQA Assessor Calibration 2016 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ