สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน ประจำปี 2559

TQA Kick off_104 TQA Kick off_126 TQA Kick off_142
TQA Kick off_149 TQA Kick off_109 TQA Kick off_067

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 (TQA Assessment Kick-off 2016) โดยคุณสมภพ อมาตยกุล ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน และมีการบรรยายให้ความรู้ จากคณะอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาทิ หัวข้อ “Importance of Business Perspective in TQA Assessment” โดยคุณริตูราจ ชาห์, President บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด , หัวข้อ หัวข้อ “2016 Assessment Process”  โดย อ.นภดล ทองนพเนื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบคุณภาพ, หัวข้อ “Assessment in Financial Result” โดย อ.จรัญญา บุรพรัตน์ VP ฝ่ายผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ, หัวข้อ “Professional conduct and Ethics” โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รวมถึง การทบทวนความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมการตรวจประเมิน การเซ็นรับทราบ Code of Conduct และ Conflict of Interest สำหรับการตรวจประเมินประจำปีนี้ เพื่อความมั่นใจในมาตรฐานของการตรวจประเมิน และการรักษาจรรยาบรรณในการตรวจประเมินอย่างเคร่งครัด