ความร่วมมือที่ดีของภาคธุรกิจและการศึกษา

ในปัจจุบันการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานของภาคธุรกิจมักมองหาบุคลากรที่มีความพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานเพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ทันที ซึ่งการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาจึงเป็นการช่วยส่งเสริมกันและกันทั้งในแง่ของการสร้างบุคลากรในการทำงาน และการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาอีกด้วย

การให้ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาไม่เป็นเพียงแค่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการศึกษาเท่านั้น  แต่องค์กรธุรกิจอยู่ในฐานะผู้ส่งมอบที่สำคัญในการทำหน้าที่ให้ความรู้กับโรงเรียน วิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนการปลูกฝังความเป็นผู้นำ และถ่ายทอดทักษะการจัดการ ผ่านการฝึกอบรม  การอาสาสมัครเป็นพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงานและอาจารย์พิเศษ  ตลอดจนให้โอกาสนักศึกษาได้ปฏิบัติงาน ในทางกลับกัน ภาคการศึกษาได้ส่งมอบผู้มีศักยภาพที่ไม่เพียงแค่มีทักษะแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการ แต่ยังมีทักษะพื้นฐานใหม่ๆ เช่นการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์   ด้วยความร่วมมือในแบบที่ภาคการศึกษามององค์กรธุรกิจในฐานะลูกค้าที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการทางธุรกิจ    และท้ายสุด นักศึกษาที่เรียนจบจะมีความพร้อมเพื่อเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน

ทำสิ่งดีๆไปพร้อมกับการทำธุรกิจ

องค์กรที่ได้รับรางวัลMalcolm Baldrige National Quality Award ยังคง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างพันธมิตรระหว่างภาคธุรกิจและภาคการศึกษาในชุมชนของตน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ

  • Pal’s Sudden Service (ธุรกิจขนาดเล็ก : ได้รับรางวัลปี 2001) ไม่เพียงแต่ประสบความสำเร็จในกิจการภัตตาคารอาหารจานด่วน แต่ยังประสบความสำเร็จในการเป็น “สถาบันการศึกษา” อีกด้วย โดยมีการจัดฝึกอบรมเรื่องการให้บริการอาหารเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการสำหรับคนงาน พนักงานหน้างาน ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เริ่มต้นการทำงานเป็นครั้งแรก โดยมุ่งเน้นที่ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการใช้บปฏิบัติงานอื่นในอนาคต
  • Chugach School District เป็นโรงเรียนเทศบาลตำบลเล็กๆ ในอลาสกา และเป็นหนึ่งในสามขององค์กรภาคการศึกษาที่ได้รับรางวัลช่วงแรก ๆ มีการปรับโครงสร้างโรงเรียนทั้งหมดเพื่อแผนการเรียนแบบ “เรียนเพื่อการใช้ชีวิต” สำหรับนักเรียนกว่า 200 คนใน 3 โรงเรียนชุมชน รวมทั้งขอให้ธุรกิจชุมชนให้ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ต้องการจากโรงเรียน
  • 3M Dental Products (ภาคการผลิต : ได้รับรางวัลปี 1997) มีส่วนร่วมในการให้ทุนสนับสนุนนักประดิษฐ์ สำหรับเด็กนักเรียนเกรด 4 ถึง 9 ในการผลิตต้นแบบงานประดิษฐ์ของพวกเขาที่ใช้แก้ปัญหาที่เกิดขั้นในชีวิตประจำวัน มีสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจ เช่น ที่เคาะประตูสำหรับสุนัข ที่คีบน้ำแข็ง และแปรงทาสีที่ไม่ต้องจุ่มสีบ่อย ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้เกิดความกระตือรือร้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย

Solectron and Granite Rock “ดูแล” ระบบการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนีย

สององค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ กำลังทำงานร่วมกับ Santa Cruz Office of Education ในการพัฒนาและขยายความคิดริเริ่มในโปรแกรม Baldrige-in-Education (BinE) โดย Granite Rock Company (ธุรกิจขนาดเล็ก ได้รับรางวัลปี 1992) ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างสำหรับอาคารและถนน และ Solectron Corporation (ภาคการผลิต ได้รับรางวัลปี 1991 และปี 1997) ซึ่งเป็นผู้นำในการออกแบบอิเลคทรอนิคส์และการให้บริการผลิต ทั้ง 2 องค์กรอุทิศให้กับการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ด้วยการสอนให้มีการนำเกณฑ์รางวัลไปปรับใช้ในการตรวจประเมิน และการปรับปรุงกลยุทธ์ในเขตที่องค์กรอยู่

แม้ว่าความท้าทายในโครงการ BinE จะมีมากมาย แต่โปรแกรมนี้ก็ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อเปรียบเทียบโรงเรียนที่นำเกณฑ์รางวัลไปใช้กับโรงเรียนที่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิม และมีสถิติแสดงให้เห็นว่า อัตราความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน และเจ้าหน้าที่ สูงขั้น นอกจากนี้ ผู้ตรวจประเมินทั้งเก่าและปัจจุบันในแคลิฟอร์เนีย ก็อาสาร่วมดำเนินการด้วย

Win/Win/Win ที่ UW-Stout

The University of Wisconsin-Stout (ภาคการศึกษา : ได้รับรางวัลปี 2001) ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ กว่า 300 บริษัท ผ่าน Education/Internship Program ที่มุ่งเน้น “ภารกิจขับเคลื่อนตลาดอย่างชาญฉลาด” มุ่งพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม และการศึกษา ซึ่งเน้นเรื่องกระบวนการที่สำคัญ อาทิ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาโปรแกรม การสร้างความร่วมมือ  การเรียนการสอน  และเกณฑ์รางวัลในทุกๆ หมวด   โปรแกรม “Win/Win/Win” นี้ เป็นความพยายามเพื่อให้ทั้งนายจ้างและนักศึกษาได้รับประโยชน์ร่วมกัน  “ในส่วนของนายจ้างได้เลือกนักศึกษาอยากทำงานร่วมกับองค์กร และสามารถจ้างผู้ที่องค์กรเคยได้สังเกตการณ์และสอนงานมา   ในส่วนของนักศึกษาได้มีโอกาสทำงานที่พวกเขาเคยเรียน เคยฝึกงาน และมีประสบการณ์ขณะที่ศึกษา   และในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนั้น นักศึกษาได้กลับไปถ่ายทอดความรู้ผ่านการอภิปรายร่วมกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้น   ทั้งหมดนี้คือวิธีการที่สถานประกอบการส่งผลต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยมีนักเรียนกว่าร้อยละ 68 ที่พร้อมปฏิบัติงาน และเมื่อจบการศึกษาได้รับการจ้างงานจากกว่า 400 บริษัท

Solar Turbines – ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับพนักงานงานใหม่

Solar Turbines (การผลิต : ได้รับรางวัลปี 1998) เป็นผู้ส่งมอบรายใหญ่สำหรับระบบกังหันก๊าซสำหรับอุตสาหกรรม ได้ร่วมงานกับองค์กรการศึกษาและธุรกิจพันธมิตรมาเป็นเวลานาน เนื่องจากประสบปัญหาในการจ้างงานผู้ที่มีความรู้พื้นฐานต่างๆ ความรู้ทางคณิตศาสตร์และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในองค์กร  หนึ่งในความพยายามเชิงรุกที่จะแก้ปัญหานี้ คือความพยายามหาหนทางปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ได้พนักงานที่มีศักยภาพ และมีพื้นที่อาศัยอยู่รอบๆ องค์กร โดยได้ใช้เวลา 20 ปี ร่วมกับ Mission Bay High School ด้วยการให้ทุนการศึกษา การรับนักศึกษาฝึกงานโดยจ่ายค่าตอบแทน และให้โอกาสได้เรียนรู้ลักษณะงาน ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ด้วย

ข้อมูลจาก : http://www.nist.gov/baldrige/publications/upload/Issue_Sheet_BusEd.pdf