TQA Training 2017 – การฝึกอบรมตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

DOWNLOAD โปรแกรมการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2560

DOWNLOAD ใบสมัครฝึกอบรม

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%878

ชื่อหลักสูตร
สถานที่
รูปแบบ
จำนวน
ค่าธรรมเนียม
รุ่น
วัน
สมาชิกสถาบัน
บุคคลทั่วไป
1.       TQA Overview for SME
วันที่ 25 เมษายน 2560
พิเศษ SMEs ที่สนใจเข้าร่วมอบรมต่อเนื่องหลักสูตรที่ 2-5 รับส่วนลดพิเศษ ท่านละ 1,500 บาท ต่อหลักสูตร
รร.อมารี บูเลอวาร์ด
บรรยาย
กรณีศึกษา
1
1
2,500
2,700
2.       TQA Criteria
รุ่น 1 : 8-10 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่น 2 : 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่น 3 : 1-3 มีนาคม 2560
รุ่น 4 : 8-10 มีนาคม 2560
รุ่น 5 : 15-17 มีนาคม 2560 (หาดใหญ่) เต็ม
รุ่น 6 : 29-31 มีนาคม 2560
รุ่น 7 : 19-21 เมษายน 2560
รุ่น 8 : 17-19 พฤษภาคม 2560
รุ่น 9 : 28-30 มิถุนายน 2560
รุ่น 10 : 12-14 กรกฎาคม 2560
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.ไดมอนด์ พลาซ่า
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.อมารี วอเตอร์เกท
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
กรณีศึกษา
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
10
3
9,000
9,500
3.       TQA Internal Organization Assessment
รุ่น 1 : 2-4 พฤษภาคม 2560
รุ่น 2 : 14-16 มิถุนายน 2560
รุ่น 3 : 7-9 สิงหาคม 2560
-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
3
9,000
9,500
4.       TQA Application Report  Writing
รุ่น 1 : 23-24 มีนาคม 2560
รุ่น 2 : 25-26 พฤษภาคม 2560
รุ่น 3 : 8-9 มิถุนายน 2560
-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
3
2
6,500
7,000
5.       Boost up TQA 2 and 4 Category by Business Excellence Tools
รุ่น 1 : 27-28 เมษายน 2560
รุ่น 2 : 22-23 มิถุนายน 2560
รุ่น 3 : 24-25 สิงหาคม 2560
รุ่น 4 : 14-15 กันยายน 2560
-ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร TQA Criteria ปี 2560 หรือ ปี 2559 มาก่อน
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
รร.ตวันนา ถ.สุรวงศ์
บรรยาย
ตัวอย่าง
กิจกรรมกลุ่ม
อภิปราย
4
2
8,000
8,500
6.       Learning and Sharing with Winner  Organizations  ภายในประเทศ
ครั้งที่ 1 : กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 2 : สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 3 : กันยายน 2560
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น
3
1
5,000 ต่อครั้ง
5,500 ต่อครั้ง
7.       Learning and Sharing with Winner  Organizations  ต่างประเทศ
ครั้งที่ 1 : 1-3 มีนาคม 2560 (สิงคโปร์)
ครั้งที่ 2 : กันยายน 2560
เยี่ยมชมหน่วยงาน สรุปประเด็น
2
3-5
N/A
N/A
หมายเหตุ : สถานที่จัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%877

 

รายละเอียดการสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

  1. กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 5 วัน หลัง Fax ใบสมัคร
  2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ เอกสารประกอบการฝึกอบรม หนังสือ และกระเป๋าผ้า TQA
  3. สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. กรณียกเลิกการอบรม กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7 วันทำการ มิฉะนั้นสถาบัน ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าธรรมเนียม 50%
  5. สถาบันมีสิทธิ์บอกเลิกการเข้ารับการฝึกอบรมทันทีเมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยที่สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะคืนเงินให้ในส่วนของวันที่บอกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากวันบอกเลิกสิทธิ์ (ผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม)
สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ พัชรวรรณ / พนิตนาฎ โทร 0-2619-5500 ต่อ 466-467
Line : tqatraining Email : [email protected] ; [email protected]