การยกระดับโรงเรียนต้นแบบ 63 แห่งที่ได้รับรางวัล OBECQA สู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นำวิทยากรร่วมบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน OBECQA เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินรางวัล TQA” ในงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนหลักของคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล ตามแนวทาง OBECQA ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) โดยคุณวลีพร ธนาธิคม วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560  เวลา 14.00 – 16.30 น. เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการตรวจประเมินของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้กับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ตรวจประเมินรางวัล OBECQA ซึ่งใช้เกณฑ์และแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นพื้นฐาน ในการยกระดับรางวัล OBECQA สำหรับโรงเรียนต้นแบบ 63 โรงเรียน สู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการสร้างความเชื่อมโยงให้โรงเรียนต้นแบบ ที่ได้รับรางวัลเข้าใจถึงแนวทางในการพัฒนาองค์กรตามแนวทางของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ โรงแรมจอมเทียน ธานี จ.ชลบุรี

คุณวลีพร ธนาธิคม วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนต่างๆ ในเครือข่ายของ สพฐ.