องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA/TQC ปี 2559

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) 

  1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  3. บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด
  4. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  5. บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
  6. โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  7. โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย