แบบตอบรับการเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

กำหนดการ

 พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 15

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14.00-16.00 น.

หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


14.00-15.00 น.          ลงทะเบียนรับประทานอาหารว่าง
15.00 น.                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางมาถึงบริเวณงาน
  • วีดิทัศน์แนะนำรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวรายงาน
  • การประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
  • รองประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวสดุดีองค์กรที่ได้รับรางวัล
    และขอบคุณผู้เกี่ยวข้อง
  • พิธีมอบรางวัลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรที่ได้รับรางวัล
  • ถ่ายภาพหมู่
16.00 น.       เสร็จสิ้นพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ


*** กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560
*** การแต่งกายสูทสากล
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
โทรศัพท์:  0-2619-5500 ต่อ 633, 634 (ดำรง)   โทรสาร:  0-2619-8085