เรียนรู้แนวทางสู่ความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับ Hwa Chong Institution สิงคโปร์ และ 7 องค์กรไทยคุณภาพที่คว้ารางวัล TQC ในงาน “TQA 2016 Winner Conference”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2016 Winner Conference” ในวันที่  24 – 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเพชรไพลิน โรงแรม วินเซอร์ สวีทส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นประธานในพิธีและกล่าวถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากองค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลในปีนี้ “การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติจากองค์กรที่ได้รับรางวัลนั้น ถือเป็นคุณค่าที่สำคัญของการดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และเป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย ในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นับจากปี 2546 ที่เรามีการมอบรางวัลเป็นครั้งแรก จนถึงวันนี้ องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศทุกราย ได้แสดงความมุ่งมั่นในบทบาทของการเป็นต้นแบบของการพัฒนา  ด้วยการนำเสนอการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อย่างเปิดเผยจริงใจแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยดีมาโดยตลอด เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรจำนวนมากได้ริเริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ”

งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  โดย Dr. Chung Wen Chee จาก Hwa Chong Institution (HCI) องค์กรที่ได้รับรางวัล 2016  Singapore Quality Award with Special Commendation Winnerหรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ HCI เป็นโรงเรียนผู้บุกเบิกการสร้างหลักสูตรและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่ผลิตนักเรียนและศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสำคัญในด้านการวิจัยและอุตสาหกรรม ตลอดจนทำงานให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์ ด้วยความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ในเรื่องการศึกษาแบบองค์รวม สถาบันยังคงยึดถือและดำเนินงานตามรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่มุ่งผลิตผู้นำระดับโลกออกมาอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์ผ่านปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านงานวิจัยและวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

                           

อีกทั้ง งานสัมมนายังมีการบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการจากองค์กรไทยคุณภาพทั้ง 7 แห่งที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2559 (Thailand Quality Class 2016: TQC) ได้แก่

1) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3) บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

4) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5) บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

6) โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7) โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ นำวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลเฉกเช่นเดียวกัน  เพื่อให้ทุกองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างมั่นคง