ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้าเยี่ยมชม บมจ. โออิชิ เทรดดิ้ง

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หน่วยงานภายใต้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจ นำกรอบการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดการค้าโลก ในการนี้ สำนักงานได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมบริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด (โรงงานนวนคร)  เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบริบทของภาคธุรกิจ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประเมินวิเคราะห์องค์กรตามหลักเกณฑ์ของ TQA ได้สอดคล้องกับบริบทของภาคธุรกิจต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 15.00 น.