เรียนรู้ความสำเร็จด้านการศึกษาของ Hwa Chong Institution ด้วยแนวทาง Singapore Quality Award

“เพื่อผลักดันให้นักเรียนกลายเป็นผู้นำแห่งอนาคต จำเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ด้วยกัน 3 ด้าน ได้แก่ Critical Thinking, Creative Thinking และ Caring Thinking โดยนำแนวคิด 5 Minds of Future ของ Howard Gardner มาปรับใช้เป็นหลักการหนึ่งของโมเดลการศึกษาแบบองค์รวมของ Hwa Chong” – Chung Wen Chee

เรามักจะได้ยินและได้ฟังหลากหลายความคิด เมื่อเราถามถึงการศึกษาของสิงคโปร์ว่าแตกต่างและโดดเด่นจากประเทศอื่น ๆ อย่างไร รวมทั้งผลผลิตจากระบบการศึกษาของประเทศนี้ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จนคนไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

“แล้วทำไม การศึกษาของประเทศสิงคโปร์ถึงได้มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการยอมรับทั่วโลก?” 

Download วารสาร PDF (ขนาด 4.8 MB)