องค์กรไทยชั้นนำคว้ารางวัล Thailand Quality Class Plus และรางวัล Thailand Quality Class ประจำปี 2560

 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อ 4 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการ ที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus – TQC+) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ประจำปี 2560 ได้สำเร็จ ในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องทองคำ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award – TQA)

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับการผลักดันไว้ว่า “รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ และเป็นเครื่องมือที่พร้อมจะช่วยปรับทิศทางการบริหารจัดการ ลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่เกิดคุณภาพ ตอบสนองต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการจัดการที่ใช้ข้อมูลจริง ซึ่งถือเป็นการยกระดับผลิตภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านทักษะการผลิต การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

 

ด้านประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation) ประจำปี 2560 โดยมีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 องค์กร ดังต่อไปนี้

  1. กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
  2. สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

และองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ (Thailand Quality Class TQC) ประจำปี 2560 โดยมีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 องค์กร ดังต่อไปนี้

  1. เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2. ธนาคารออมสิน

และยังมีการกล่าวถึงผลลัพธ์ของการผลักดันรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้เป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการองค์กรไทยสู่อนาคต “คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการดำเนินโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติในอนาคต โดยมีเป้าประสงค์สำคัญในการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของทุกภาคธุรกิจ เพื่อให้ภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพิ่มมากขึ้น และหากจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จำเป็นต้องวางกลยุทธ์การดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ อาทิ องค์กรขนาดใหญ่ องค์กรในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาล เพื่อช่วยสนับสนุนทิศทางการเติบโตให้สอดคล้องไปพร้อมกัน”

 

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2560-2561 “รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นแนวทางในการยกระดับผลิตภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรในประเทศไทย เครื่องมือสำคัญนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในระดับมาตรฐานโลก ด้วยการปรับเปลี่ยนกรอบการบริหารจัดการให้สอดรับกับกระแสแห่งความโลกาภิวัฒน์”

อีกทั้งยังกล่าวถึงการพิจารณามอบอีกหนึ่งรางวัลซึ่งผลักดันการพัฒนาในเชิงกระบวนการให้มีแนวโน้มที่ดีเพื่อก้าวเข้าสู่เป้าหมายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ “สำหรับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus – TQC+) จะมอบให้องค์กรที่มีคะแนนรวม 450 คะแนนขึ้นไป จากนั้นจึงพิจารณาว่าองค์กรมีคะแนนหมวด 1 รวมทั้งคะแนนในหมวด และ Result ที่เกี่ยวข้อง ในระดับ Band Score 50-65% ขึ้นไป และที่สำคัญคือมีแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่สะท้อนการได้รับรางวัลใหม่ทั้ง 4 รางวัล คือ TQC Plus: Customer TQC Plus: People TQC Plus: Operation และ TQC Plus: Innovation”

ส่วนการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติยังได้ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ของโลกโดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) “ในปี 2561 – 2562 เมื่อปัจจัยขับเคลื่อนขีดความสามารถในการแข่งขันและความสำเร็จในระยะยาวเปลี่ยนแปลงไป กรอบการบริการจัดการ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เท่าทันด้วย โดยมุ่งเน้น 2 ประเด็นหลัก องค์กร ได้แก่ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ หรือ Cybersecurity ส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือ การจัดการความเสี่ยง หรือ Enterprise Risk Management (ERM)”

ตลอดจนกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการรับสมัครองค์กร “สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกระบวนการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อให้องค์กรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ที่มีการดำเนินการไม่ครบทั้ง 7 หมวด มีโอกาสยื่นสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมิน หรือองค์กรในเครือเดียวกับองค์กรแม่ ซึ่งโดยปกติจะไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับรางวัลในปีเดียวกันกับองค์กรแม่ ตลอดจนองค์กรที่เคยได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาแล้ว ภายในระยะเวลา 5 ปี สามารถยื่นใบสมัครเพื่อรับการประเมินและรับรายงานป้อนกลับ ซึ่งระบุถึงจุดแข็งและจุดที่องค์กรต้องปรับปรุง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น”