เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศกับองค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์และไทย ในงาน “TQA 2017 Winner Conference”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2017 Winner Conference” ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้

สำหรับในปีนี้ งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Mr. Raymond Tan ดำรงตำแหน่ง Director ดูแลในส่วน Customer Responsiveness Department and Quality Service Manager กระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร์ (Ministry of Manpower) มาร่วมเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ โดยกระทรวงแรงงานเป็นองค์กรภาครัฐที่ได้รับรางวัล 2017 Singapore Quality Award Winner หรือรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานประเทศสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานสำคัญในการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Behavioral Insights) การวิเคราะห์การดำเนินธุรกิจ (Business Analytics) ตลอดจนแนวทางการออกแบบความคิด (Design Thinking) นำมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ตลอดจนกระทรวงแรงงานยังมีความโดดเด่นในเรื่องการจัดการกำลังคนเพื่อการวางแผน เป้าหมายและกลยุทธ์ ด้วยแนวทางการเรียนรู้แบบทดลอง มุ่งสู่การรับมือสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกทั้ง งานสัมมนายังมีการบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการจากองค์กรไทยคุณภาพทั้ง 2 แห่งที่ได้รับรางวัลองค์กรรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class 2017 – TQC 2017) ได้แก่ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นในด้านการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการบูรณาการระบบมาตรฐานการจัดการองค์กรและสนับสนุนวิถีชุมชน และธนาคารออมสิน ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการสารสนเทศเพื่อสร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ ผ่านการสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่ให้ประโยชน์แก่องค์กร การบรรยายให้ความรู้ดังข้างต้นถือเป็นแนวทางให้แก่องค์กรอื่นๆ นำวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลเฉกเช่นเดียวกัน นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างมั่นคง