เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติกับองค์กรชั้นนำที่ได้รับรางวัล TQA และ TQC+ ในงาน “TQA 2017 Winner Conference”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติจัดงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2017 Winner Conference” ในวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์กรอื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ประธานอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

นอกจากการเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติแล้วนั้น ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณค่าของการเขียน Application Report” โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ประธานอนุกรรมการด้านเทคนิครางวัลคุณภาพแห่งชาติ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการเขียน Application Report ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างสรรผลลัพธ์ของสินค้าและบริการ และยังสามารถทบทวนระบบการจัดการและผลลัพธ์จากกระบวนการปรับปรุงต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร นำไปสู่การวางแผนพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้นได้

คุณโสภี สงวนดีกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ และวางแผนธนบัตร สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

คุณอนุพงศ์ พิทักษ์พงศ์ ผู้จัดการฝ่าย กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

อีกทั้ง งานสัมมนาในครั้งนี้ ยังมีการบรรยายให้ความรู้ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศในระบบการบริหารจัดการจากองค์กรไทยคุณภาพทั้ง 2 แห่งที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation 2017) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมุ่งเน้นพันธกิจด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการระบบงานและนวัตกรรม และสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ร่วมแบ่งบันประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ด้วยการปรับปรุงกระบวนการสู่นวัตกรรม และจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและความต่อเนื่องทางธุรกิจ

การเสวนาจากผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในปีที่ผ่านมา หัวข้อ “เส้นทางเกียรติยศสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ ยังได้รับฟังการเสวนาจากผู้บริหารองค์กรที่เคยได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศในอดีต ได้แก่ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และสายธุรกิจสุกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ นำวิธีปฏิบัติสู่ความสำเร็จไปประยุกต์ เพื่อให้เกิดผลเฉกเช่นเดียวกัน ให้ทุกองค์กรที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดด เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจประเทศไทยได้อย่างมั่นคง

การเสวนาจากผู้บริหารองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2560 หัวข้อ “เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเบื้องหลังความสำเร็จจากองค์กร ที่ได้รับรางวัล TQC Plus: Operation”