ไขเส้นทางแห่งความสำเร็จ 13 องค์กรชั้นนำผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เชิญ 13 องค์กรที่ได้รับรางวัล TQA, TQC Plus และ TQC ประจำปี 2562 ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ในการพัฒนาองค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ที่มา วิธีคิด การออกแบบ Model จนเห็นภาพการขับเคลื่อนองค์กรทั้งกระบวนการ ในงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference”  ในวันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ (ประตูน้ำ)

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า    “วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน เป็นอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ ทั้งแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการที่เข้มแข็ง การใช้เทคโนโลยี และการมีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงมีแผนรับมือความเสี่ยงต่าง ๆ อยู่เสมอนั้น จะมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวรับมือความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที นั่นคือสิ่งที่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกล่าวถึงมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ การเติบโตอย่างยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

ผมจึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง ว่าองค์กรที่นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กร นั้น ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตของโลกในครั้งนี้ องค์กรก็จะสามารถปรับตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็ว หรือสามารถรับมือ ให้สามารถดำเนินพันธกิจของท่านได้อย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่ง สามารถเปลี่ยนวิกฤตครั้งนี้ ให้เป็นโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเอง ต่อสังคม และเศรษฐกิจของประเทศได้

ในปีนี้คณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ผลักดันให้มีกิจกรรมใหม่เพื่อขยายผลในการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ การเชิญชวนองค์กรจากภาคธุรกิจต่าง ๆ มาสมัครขอรับรางวัล การจัดกิจกรรม Technical Meeting เพื่อทำความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเกณฑ์ฯ การปรับปรุงเกณฑ์การสมัครขอรับรางวัล และการสร้างเครื่องมือที่เรียกว่า TQA SMART-Ex โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อช่วยให้องค์กรที่ริเริ่มนำเกณฑ์รางวัลมาใช้ในองค์กร ได้มีทิศทางที่ชัดเจน ในการดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โปรแกรมนี้จะช่วยให้สามารถตรวจประเมินองค์กรได้ตลอดทั้งปี ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา จำนวนครั้ง และไม่ต้องรอให้ถึงรอบการสมัครขอรับรางวัลในแต่ละปีอีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง(Organization Assessment Certified Expert) มาช่วยตรวจประเมิน และให้ Feedback report ที่จะช่วยวิเคราะห์จุดแข็ง โอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร ต่อไป ”

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา  วันที่ 5 สิงหาคม 2563