ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เผยเส้นทางแห่งศักยภาพ นำองค์กรสู่ความสำเร็จเทียบเท่าระดับสากล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัด กิจกรรมศึกษาดูงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมเรียนรู้ถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะองค์กรตัวอย่างที่บริหารจัดการองค์กรด้วยแนวทางเกณฑ์ TQA ก่อเกิดเป็นกระบวนการทำงานที่เข้มแข็ง สู่การเป็นสถาบันการเงินรายแรกในประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติได้สำเร็จ โดยกิจกรรมศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการเป็นตัวแทนถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะบรรยายเจาะลึกใน 2 หมวดที่มีความโดดเด่น ได้แก่ การนำองค์กร (Leaderships) และบุคลากร (Workforce) นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซักถาม สร้างความรู้ความเข้าใจในการนำเกณฑ์ TQA มาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการ และพัฒนาองค์กรของตนเองให้เกิดผลสำเร็จเช่นเดียวกัน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) เริ่มต้นตั้งแต่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 ถือเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก เนื่องจากมีพื้นฐานทางเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปใช้ โดยมีเจตจำนงเพื่อช่วยเหลือและสร้างผลลัพธ์ในการดำเนินงานที่เป็นเลิศให้แก่องค์กรทุกภาคส่วน ครอบคลุมด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ปี 2561 – 2562 ทั้ง 7 ด้าน แบ่งออกเป็นกระบวนการ 6 หมวดที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และผลลัพธ์ 1 หมวด ได้แก่

  1. การนำองค์กร (Leaderships)
  2. กลยุทธ์ (Strategy)
  3. ลูกค้า (Customers)
  4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
  5. บุคลากร (Workforce)
  6. การปฏิบัติการ (Operations)
  7. ผลลัพธ์ (Results)

ในปี 2562 ที่ผ่านมามีองค์กรได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร หนึ่งในนั้น คือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนผลการตรวจประเมินที่สูงกว่า 650 คะแนน

จากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้พยายามขับเคลื่อนองค์กรภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2559 จนได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2561 ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง และจุดที่ควรปรับปรุงมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้น เกิดการบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกันทุกระดับ สร้างความสำเร็จในการดำเนินงานที่โดดเด่นใน 2 ด้าน ได้แก่ การนำองค์กร (Leadership) และบุคลากร (Workforces)

ด้านการนำองค์กร

ผู้นำระดับสูงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จทั้งปัจจุบันและอนาคต ผ่านระบบการนำองค์กร หรือ GHB SMART Leadership System เพื่อกำหนด/ทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม (MVV) ที่เหมาะสมกับทิศทางองค์กร

ด้านบุคลากร

มุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข และมุ่งมั่นสู่เป้าหมายเดียวกัน ผ่านกลยุทธ์ 5 R คือ Recruit – การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ, Retrain – การพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง, Reallocate – การจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง, Restructure – การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้เกิดความคล่องตัว และ Re-Attitude – ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อให้ตอบสนองต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล

บรรยากาศการศึกษาดูงาน

หลักสูตรและโปรแกรมแนะนำ