MBK เปิดห้าง เผยกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ จนได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรม Learning and Sharing ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน ) (MBK) เพื่อเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  พร้อมด้วยคุณพัชรี สมนันตา  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้แบบเจาะลึกในหมวดกลยุทธ์ (Strategy) และ คุณปิยรัตน์ บุญเมือง ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง สำนักกรรมการผู้อำนวยการ ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหมวดลูกค้า (Customer) นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังมีโอกาสได้เยี่ยมชมองค์กร  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถาม เกี่ยวกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ในองค์กรจนประสบความสำเร็จ  เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ภาพบรรยากาศ

คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
คุณพัชรี สมนันตา ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกลยุทธ์และระบบงาน บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
คุณปิยรัตน์ บุญเมือง ผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูง สำนักกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)