ร่วมยินดีกับก้าวแห่งความสำเร็จขององค์กรไทย สู่การคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้จัดงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ เพื่อประกาศรายชื่อองค์กรไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จจากความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ จนสามารถคว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC) ประจำปี 2563 ได้ดั่งที่ตั้งใจ ท่ามกลางบรรยากาศของความภาคภูมิใจจากเหล่าผู้บริหารองค์กร และบุคลากรที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลอันทรงเกียรตินี้

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มาร่วมเป็นประธาน และกล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และขีดความสามารถขององค์กรไทยอย่างยั่งยืน โดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ยกระดับการบริหารจัดการ สร้างสรรค์คุณค่า และเพิ่มผลิตภาพการดำเนินงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการบริการ รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพในภาคการศึกษา และภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจก้าวต่อไปได้อย่างราบรื่น ทั้งนี้ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีต่อองค์กรที่ได้รับรางวัล พร้อมเน้นย้ำถึงการเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่จะนำพาประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง และก้าวสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป

ตามด้วยการประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563 โดย ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ซึ่งในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 8 องค์กร ได้แก่

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • ธนาคารออมสิน (ธนาคารออมสิน เคยได้รับรางวัล TQC Plus: Operation ในปี 2562, รางวัล TQC Plus: Customer ในปี 2561 และรางวัล TQC ในปี 2560)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class)  จำนวน 5 องค์กร ได้แก่

  • กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ยังกล่าวถึงผลลัพธ์และกลยุทธ์ในการสนับสนุนให้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับองค์กรไทยให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยืนหยัดท่ามกลางความท้าทายจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน รางวัลคุณภาพแห่งชาติจึงเป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรที่มีความมุ่งมั่น และไม่หยุดพัฒนาตนเอง ไม่ว่าสถานการณ์ภายนอกจะเป็นเช่นไร

ผศ.ดร. อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังได้กล่าวรายงานถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2563-2564 ว่า “ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ผ่านมา เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  ได้ถูกนำไปใช้ในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ การศึกษา สาธารณสุข และภาคราชการ และถูกนำไปใช้เป็นรากฐานและต้นแบบในการพัฒนาเกณฑ์รางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ (SME National Awards)”

ทั้งนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ ยังกล่าวถึงผลการศึกษาของผลการดำเนินโครงการในที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าองค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปปรับใช้ จนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีอัตราการเติบโตของด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจำนวนการยื่นขอรับสิทธิบัตรขององค์กรเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรที่ได้รับรางวัลมีการให้ความสำคัญ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรมากขึ้น หากมีองค์กรที่บริหารจัดการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นเท่าใด ย่อมส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากขึ้นเช่นกัน

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงไม่หยุดมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับผลิตภาพในทุกภาคส่วน พร้อมตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจต่อไปในระดับสากล

บรรยากาศงานแถลงข่าว 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นายบัณฑิต หรรษาไพบูลย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนจัดหาและธุรกิจการค้าน้ำมัน กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
นายวรากร โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจการตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
นายรัตติกูล ปิยะวงค์วาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับชมย้อนหลัง