8 องค์กรไทย ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ ใน “พิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563” พร้อมจับมือนำพาประเทศมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2563 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่องค์กรผู้เปี่ยมด้วยศักยภาพ นำโดย ‘ธนาคารออมสิน’ องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ประจำปี 2563 ตามด้วยองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น (Thailand Quality Class Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) รวมทั้งสิ้น 8 องค์กร

 

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึง ความสำคัญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในฐานะที่เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งภาคการผลิต และภาคบริการ พร้อมตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  ระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างประสิทธิผลในเชิงผลลัพธ์ และเพิ่มผลิตภาพในวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ต่อประเทศดังกล่าว จึงให้การสนับสนุนโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง

 

นอกจากนี้นายกอบชัย ยังให้เกียรติขึ้นเป็นผู้มอบรางวัล พร้อมกล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมต่อความสำเร็จของทั้ง 8 องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ว่า

“ในนามของกระทรวงอุตสาหกรรม ผมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ขอชื่นชมผู้บริหาร และบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรฐานการจัดการองค์กรเพื่อให้เทียบเท่ากับองค์กรในระดับสากล รวมถึงขอชื่นชมในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่อง อันส่งผลดีต่อความเข้มแข็งของประเทศในภาพรวม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ ‘ประเทศไทย 4.0’ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

 

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้เผยว่า การจัดให้มีพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างต่อเนื่องทุกปีนั้น เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ที่ต้องการประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่มุ่งมั่นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานจนประสบผลสำเร็จ และได้รับรางวัล โดยนับตั้งแต่การก่อตั้งรางวัล ในปี 2545 จนถึงปัจจุบัน มีองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จำนวน 7 องค์กร และองค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 116 องค์กร โดยในปีนี้มีองค์กรที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ และสมัครขอรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 26 องค์กรจากหลากหลายภาคส่วน

“รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการวัดระดับคุณภาพของระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทั่วโลกยอมรับ และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติก็ถูกใช้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กร โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือภาคเอกชน นอกจากนี้ เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังมีการปรับเปลี่ยนทุก 2 ปี ทำให้องค์กรที่นำไปประยุกต์ใช้รู้ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรและเรื่องใดบ้าง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารขององค์กร จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ทันกับสถานการณ์ทางธุรกิจอยู่เสมอ” ผศ.ดร.อธิศานต์ กล่าว

 

ตามด้วยการประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้มีองค์กรจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 องค์กร ได้แก่

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

  • ธนาคารออมสิน

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation)

  • กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation)

  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQC)

  • กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความมุ่งมั่น และความเพียรพยายามที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเองขององค์กร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ยากลำบาก และเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเช่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัล ก็ล้วนแล้วแต่คู่ควรกับการได้รับการชื่นชมด้วยกันทั้งสิ้น ด้านสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังคงยืนยันที่จะเดินหน้าภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนและเคียงข้างเพื่อยกระดับศักยภาพขององค์กรไทยให้เปี่ยมด้วยความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และขยายโอกาสในการแข่งขัน พร้อมนำพาองค์กรไทยให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรค ทุกความไม่แน่นอน และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระดับสากล

 

ภาพบรรยากาศ

ร่วมคว้าโอกาสสู่ความเป็นเลิศ พร้อมเจาะลึกถึง Best Practices ของ 8 องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
และตัวแทนจากองค์กรระดับ World Class จากต่างประเทศ
ในงาน Thailand Quality Award 2020 Winner Conference Journeys to the Pride of World-Class Excellence
ระหว่างวันพุธที่ 19 – วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564   โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์

สนใจคลิก