“ประโยชน์ของการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ ผู้อาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่ตรวจประเมิน ให้ความเห็นป้อนกลับที่สำคัญต่อการปรับปรุง และพัฒนาองค์กรในทุกภาคส่วนให้มีวิธีปฏิบัติ และผลการดำเนินงานเทียบเท่าองค์กรในระดับสากล ด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การบริหาร จัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในขณะเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับจากการอาสาสมัครมาเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มิใช่เรื่องของค่าตอบแทนแต่เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากกว่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมากมาย พากันเข้ามาทำหน้าที่ดังกล่าว อาทิ

  1. ได้พัฒนาความรู้ความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ

ผู้ตรวจประเมินจะได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น เพื่อยกระดับความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Baldrige National Quality Award (BNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพที่นานาประเทศให้การยอมรับ ซึ่งจากการวิจัยพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของผู้ตรวจประเมินเมื่อได้รับความรู้แล้ว ก็ยังสามารถถ่ายทอดและขยายผลองค์ความรู้ให้แก่องค์กรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างแก่ประเทศชาติ

  1. ได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา

ในการตรวจประเมิน ผู้ตรวจประเมินจะได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากประสบการณ์ที่สั่งสมระหว่างผู้ตรวจประเมินด้วยกันในช่วงของการทำกิจกรรม เช่น การตรวจวิเคราะห์และให้คะแนนองค์กร การร่วมตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Site Visit) และการจัดทำรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) เป็นต้น เป็นการเปิดมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้การตรวจประเมินมีความสมบูรณ์มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้แก่ผู้ตรวจประเมิน เช่น งาน Winner Conference งาน Feedback Day ตลอดจนการพัฒนาผู้ตรวจประเมินในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการพัฒนาไม่หยุดยั้งแก่ผู้ตรวจประเมิน

  1. ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรตนเอง

การที่ผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างถ่องแท้ลึกซึ้ง ย่อมสามารถนำความรู้ด้านเทคนิคและแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรของตนเองได้ อันจะทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนทางธุรกิจ

  1. ตรวจประเมินองค์กรตนเอง

เมื่อผู้ตรวจประเมินได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติแล้ว  ผู้ตรวจประเมินจะสามารถ “จำลอง” การตรวจประเมินองค์กรของตนเองได้ ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อองค์กรสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  1. สร้างเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว

ภารกิจของผู้ตรวจประเมิน นับเป็นภารกิจสำคัญที่มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับระดับสากล นับว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง คุณความดีที่ผู้ตรวจประเมินได้ทุ่มเทปฏิบัติจึงถือเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัว ที่สังคมจะให้การยกย่องเชิดชูและยึดถือเป็นแรงบันดาลใจ และผู้ตรวจประเมินสามารถแสดงตนว่าเคยได้เป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้สาธารณชนรับทราบได้อย่างภาคภูมิใจ รวมถึงการอ้างอิงในประวัติและประสบการณ์การทำงานก็สามารถทำได้เช่นกัน

  1. ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ

จากที่ผู้ตรวจประเมินทุกท่านได้ทุ่มเทเวลา ความรู้ความสามารถ เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินในฐานะอาสาสมัคร จึงสามารถกล่าวได้ว่าผู้ตรวจประเมินเป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริง และโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติจะสัมฤทธิ์ผลได้ก็เนื่องด้วยบุคลากรผู้เสียสละมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนรวมเช่นนี้


สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการ เข้าร่วมภาระกิจอันทรงเกียรติ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กับการเป็นผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยการสมัครเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร New TQA Assessor Training 2018 การอบรมและคัดเลือกผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติรายใหม่ ประจำปี 2561

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด download คู่มือการสมัครผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ สมัครอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Online) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 มีนาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tqa.or.th/th/assessor/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ โทร 02 619 5500 ต่อ 633 – 634 (รับสมัครเฉพาะทาง Online เท่านั้น)