ธอส. เผยแนวทางสร้าง ‘คน’ ให้แข็งแกร่ง พร้อมยืนหยัดเคียงข้างองค์กร

ธอส. เผยแนวทางสร้าง ‘คน’ ให้แข็งแกร่ง
พร้อมยืนหยัดเคียงข้างองค์กร

 

การจะเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และอยู่รอดท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วนั้น ควรเริ่มต้นจากการสร้างระบบภายในให้มีความเข้มแข็ง เฉกเช่น ‘ธนาคารอาคารสงเคราะห์’ องค์กรผู้คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2562 ที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับกระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็ง พร้อมก้าวข้ามทุกความเปลี่ยนแปลง

นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์นำองค์กร (Leadership) ที่สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จได้จริงแล้ว อีกด้านที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการพัฒนาได้อย่างโดดเด่นก็คือ บุคลากร (Workforce)

บุคลากร ของ ธอส.ต้องเป็นอย่างไร ?

การมีบุคลากรที่มีความสามารถเปี่ยมล้นย่อมเป็นสิ่งที่หลายองค์กรใฝ่ฝัน และต้องการให้เข้ามาร่วมงานในองค์กร แต่หากถามว่าแล้วบุคลากรที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ต้องการเป็นอย่างไร คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เผยว่า

เพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมทั้งในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ควบคู่กับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้กำหนดแผนแม่บททรัพยากรบุคคล (HR Master Plan) ที่ระบุถึงการเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบุคลากรขึ้น อาทิ การพัฒนาด้านดิจิทัล การสรรหาบุคลากร และการบริหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการบริหารจัดการบุคลากร

Model 5 R

แนวทางบริหารสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากร ตอบโจทย์เป้าหมายในการพัฒนา

          แน่นอนว่าการบริหารบุคลากรกว่า 5,000 ชีวิตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องกำหนดแนวทางการบริหารอย่างครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าใจ และปฏิบัติตามได้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงได้รวบรวม และสื่อสารแนวทางดังกล่าวผ่าน Model 5 R ซึ่ง ได้แก่

จากความคิดที่ว่าบุคลากร คือ กลไกสำคัญในการนำพาองค์กรให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง การมุ่งมั่นดูแล และเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับของธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารได้คำนึงถึง และนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้น พร้อมตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารที่ดีที่สุดของการมีบ้านต่อไป

……..

TQA SMART-Ex Program
โปรแกรมการประเมินองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ตรวจประเมินองค์กรเบื้องต้นตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินองค์กรที่ผ่านการรับรอง (Organization Assessment Certified Expert) ช่วยตรวจประเมิน และให้ Feedback report เพื่อให้องค์กรนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์กร สู่ความเป็นเลิศได้เร็วยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ…

  • องค์กรที่ต้องการเริ่มต้นนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
  • องค์กรที่ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> http://smart-ex.tqa.or.th/

โทร. 02-619-5500 ต่อ 632-631 Email: [email protected]