การจัดทำ Application Report ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร

รายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน (Application Report) เป็นรายงานที่แสดงถึงการดำเนินการที่สำคัญขององค์กรแบบสั้น กระชับ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์ และความจำเป็นขององค์กรโดยใช้คำถามของเกณฑ์ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแนวทาง ในการเขียน Application Report นั้น องค์กรจะต้องแสดงถึงการดำเนินการ (Process) ที่เป็นตัวอย่างที่ดี (Role model best practices) และผลลัพธ์ที่เป็นผู้นำ (Result leadership) ขององค์กร และเมื่อองค์กรมีความพร้อมในการสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินตามแนวทางเกณฑ์รางวัลแล้ว Application Report ขององค์กรจะช่วยให้ผู้ตรวจประเมินสามารถประเมินระดับพัฒนาการได้อย่างถูกต้อง และระบุโอกาสปรับปรุงที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร …