เส้นทางสู่ความเป็นเลิศขององค์กร ประจำปี 2563

ศึกษาเส้นทางแห่งความสำเร็จขององค์กร ที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Award : TQA) และ รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class Plus) รวมถึง องค์กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 (Thailand Quality Class : TQC) ที่ได้นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาดำเนินการให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร จัดการกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity) โดยมีแผนรับมือความเสี่ยง การสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการสมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน

เรียนรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของทั้ง 8 องค์กร ผ่านเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

Download และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click