‘กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นฯ บางจาก’ การันตีความสำเร็จ ด้วยการยกระดับกระบวนการที่แข็งแกร่ง

เมื่อความท้าทายของธุรกิจในปัจจุบัน ไม่ได้มีเพียงแค่การเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร หรือคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งเท่านั้น แต่ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ‘กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)’ หรือ RFBG จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสีเขียว เพื่อตอบสนองความต้องการต่อลูกค้า ควบคู่กับการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบโรงกลั่น (Green Friendly Refinery)

องค์กรมีความเชื่อว่า ‘ผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ’ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เข้ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร จึงถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการดำเนินงานมีความแข็งแกร่งและเป็นระบบยิ่งขึ้น แม้ต้องอยู่ภายใต้สภาวะที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

ทว่าการมีกระบวนการที่เข้มแข็งนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่าย และจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง โดย RFBG เลือกที่จะกำหนดเป้าหมาย ควบคู่กับดำเนินการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการภายในองค์กร ด้วยการเชื่อมโยงทุกส่วนในองค์กรให้สามารถมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปพร้อมกันตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ อาทิ

สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้วยวิธีสื่อสารแบบ Bottom Up

เพราะกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทั้งองค์กร RFBG จึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการเสนอมุมมองไปถึงผู้บริหาร นำไปสู่การทบทวน ตั้งเป้าหมาย และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 4Gs (Green Product, Green Process, Green Community และ Green Wealth) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่สร้างความสำเร็จต่อองค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผลักดันนวัตกรรมรองรับความท้าทาย

RFBG ได้วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหาแนวทางสำหรับจัดทำกลยุทธ์ขององค์กร ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และด้านบุคลากร และใช้ ‘นวัตกรรม’ เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความได้เปรียบด้านการผลิต และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ

สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า และขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยการนำข้อมูลความต้องการของลูกค้า สถานการณ์ตลาด และคู่แข่ง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก มาวิเคราะห์ผ่านการใช้สารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง (Cross Functional)

พัฒนาระบบงานให้เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม รวมถึงปลูกฝังค่านิยม เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการใช้นวัตกรรมรองรับความเปลี่ยนแปลงแก่บุคลากร เช่น การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการด้านนวัตกรรม Business Process Redesign, Rocket เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แผนปฏิบัติการสำเร็จตามเป้าหมาย

กระตุ้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศภายในองค์กร

 

มีการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กร และการพัฒนาบุคลากร เช่น การกำหนดขอบเขตของความรู้ให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ระยะสั้น/ระยะยาว รวมถึงรวบรวมความรู้จากแหล่งต่าง ๆ แล้วจัดเก็บความรู้ที่สำคัญในโปรแกรม e-Library ทำให้บุคลากรสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้บุคลากรทุกระดับยังมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเสนอความคิดใหม่ ๆ ตลอดเวลา โดยความคิดที่เสนอมีโอกาสได้รับการพิจารณา และอาจถูกผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังอีกด้วย

 

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ กลไกที่สร้างความมั่นใจให้ธุรกิจ

ในมุมมองของ RFBG เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเปรียบเสมือนตัวช่วยให้องค์กรค้นพบเส้นทางหรือทิศทางในการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง พร้อมเปิดมุมมองทางธุรกิจใหม่ ๆ และเสริมย้ำความกล้าในการไขว่คว้าโอกาสให้องค์กรก้าวล้ำไปกว่าความสำเร็จในอดีต

ด้วยความพยายามที่ไม่หยุดนิ่ง และการดำเนินงานภายใต้ความมุ่งมั่นเดียวกันของบุคลากรทุกระดับ ส่งผลให้ RFBG กลายเป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่สามารถคว้า รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม (Thailand Quality Class Plus: Innovation) ประจำปี 2563 นำมาซึ่งความภาคภูมิใจแก่องค์กรเป็นอย่างมาก นอกจากเหนือจากความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลแล้ว ผลลัพธ์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น การก่อเกิดนวัตกรรมที่สามารถช่วยปรับปรุงการดำเนินงานได้จริง รวมถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในด้านอื่น ๆ ยังเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า RFBG ได้ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีกขั้น สร้างความพร้อมในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม และร่วมพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

….

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเจาะลึกองค์ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจาก 8 องค์กรรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ “Thailand Quality Award 2020 Winner Conference” พร้อมด้วยการแบ่งปันประสบการณ์ และความรู้ด้านต่าง ๆ จากตัวแทนองค์กรระดับ World Class

 

หลักสูตรแนะนำ