เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแถวหน้าของไทย กับมิชชั่นแห่งความสำเร็จนำองค์กรเทียบเท่ามาตรฐานโลก

 

เปิดวิสัยทัศน์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแถวหน้าของไทย

กับมิชชั่นแห่งความสำเร็จนำองค์กรเทียบเท่ามาตรฐานโลก

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีเปลี่ยนแปลงและเกิดแนวโน้มสำคัญหลายด้าน ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนในหลายภาคส่วน ภาคการศึกษาไทยโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา ซึ่งนับเป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศ จึงต้องพยายามเร่งปรับปรุงพัฒนา โดยนำเครื่องมือและมาตรฐานระบบสากลที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความยืดหยุ่นให้องค์กร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมแข่งขันในเวทีระดับสากล

ซึ่งในการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจำปี 2564 ที่ผ่านมา มี 4 องค์กรภาคการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ – Thailand Quality Class ประจำปี 2564 โดยผู้บริหารของแต่ละองค์กรได้แสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จภายใต้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไว้อย่างน่าสนใจ

ปฐมบทแห่งเส้นทางสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนของเทคนิคการแพทย์มหิดล

“การได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class; TQC) เป็นเสมือนบทพิสูจน์อันทรงคุณค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จบนฐานพลังความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทั้ง 250 ท่าน ในการมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร ด้วยสมรรถนะและพลังความผูกพันฉันท์ครอบครัว ตามวัฒนธรรมองค์กรที่สืบสานกันมา ผสมผสานกับการปรับตัวอย่างมีทิศทางได้อย่างทันท่วงที โดยอาศัยโอกาสเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะหลักเพื่อให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก และยุคแห่งการ Disruption ที่ถาโถมเข้ามาอย่างไม่หยุดยั้ง

บทเรียนประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลทำให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และกล้าเผชิญหน้ากับการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่เพื่อเปลี่ยนแปลงตำแหน่งแห่งที่ (Positioning) ขององค์กร จากมุมมองการปฏิบัติทางวิชาชีพแบบตั้งรับออกมาสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทั้งในมิติการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยระดับโลกในหลากหลายศาสตร์    การพัฒนา Platform งานวิจัยสู่นวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์และการพัฒนาเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของประเทศ การผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพรอบด้านด้วยคุณลักษณะทางวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคผ่านหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล (AUN-QA) การขยายบทบาททางวิชาชีพผ่านศูนย์สุขภาพองค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตรเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดี (Good Health & Well-being) เพื่อรองรับประชาชนทุกกลุ่มวัยและสังคมผู้สูงอายุ   การขยายศักยภาพการเป็นแม่ข่ายดูแลมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศและในระดับอาเซียน รวมถึงบทบาทนำทางวิชาชีพเพื่อร่วมป้องกันการระบาดของโรคในวิกฤติการณ์โควิด-19 ของประเทศ ความสำเร็จในครั้งนี้แม้นว่าเป็นเพียงปฐมบทบนเส้นทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ แต่ก็นับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จุดประกายความพร้อมให้แก่ชาวคณะเทคนิคการแพทย์ในการเป็นคานงัดที่จะทำให้องค์กรมีโอกาสเติบโตอย่างก้าวกระโดด และสามารถยกระดับเป้าหมายไปสู่การเป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศและระดับนานาชาติที่พร้อมต่อยอดนวัตกรรมและศาสตร์แห่งอนาคตในการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ประเทศไทย และสังคมโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ”

 

แพทยศาสตร์ ขอนแก่น มุ่งเน้นมาตรฐานระดับโลก เพื่อส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดต่อสังคม

“MD KKU มีทิศทางในการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้าวิจัยปัญหาด้านสุขภาพ เราจึงได้มุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขา รวมถึงหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ บูรณาการร่วมกับงานวิจัยและนวัตกรรม โดยได้ดำเนินการพัฒนา ศูนย์การแพทย์ครบวงจร (Medical hub) เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในการเป็นแหล่งบูรณาการการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อส่งเสริมการให้บริการรักษาพยาบาลและช่วยแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนและสังคม  โดยมีโครงการที่มีผลดำเนินการโดดเด่นและตอบสนองต่อชุมชนโดยตรง เช่น โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี โครงการชะลอไตเสื่อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องอาศัยระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และการใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินั้น ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนความเป็นเลิศตามบริบทขององค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งการใช้กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เพื่อนำส่งคุณค่าผ่านการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลการรักษาที่ดี งานวิจัยคุณภาพสูงและนวัตกรรมที่บูรณาการร่วมกับพันธกิจการเรียนการสอนและการบริการด้านสุขภาพ การเป็นองค์กรที่ชุมชมผูกพัน การเป็นที่ทำงานที่ดีที่สุดและมีศักยภาพสูง รวมถึงการเป็นองค์กรที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีความสอดคล้องและบูรณาการระหว่างหน่วยงานและทีมผู้นำระดับต่าง ๆ ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ส่งเสริมให้ระดับพัฒนาการของ MD KKU ถึงเกณฑ์รางวัลระดับ Thailand Quality Class”

 

มหาวิทยาลัยมหิดล สร้างบัณฑิต Global Citizen พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก

“เรามุ่งมั่นจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ให้กับประเทศด้วยการสร้างบัณฑิตที่เป็น Global Citizen ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมคุณภาพสูง  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในระดับชุมชน สังคม ประเทศ และนานาชาติ  เป็นผู้นำเชิงนโยบายด้านสุขภาวะและการให้บริการสุขภาพและบริการวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหิดล “True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind”

ในท่ามกลางกระแส Disruptive World และภาวะโรคระบาด COVID 19 การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติทำให้เราจัดการกับความท้าทายและอุปสรรคที่องค์กรต้องเผชิญได้ หนึ่งในกระบวนการที่สำคัญคือการประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดำเนินการในปีก่อนหน้าอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านระบบ IT ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และวิทยาเขต ทำให้เมื่อเกิดภาวะวิกฤต COVID-19 มหาวิทยาลัยสามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างราบรื่นในทุกพันธกิจ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการของมหาวิทยาลัยรวมทั้งการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Digital Platform สามารถวางระบบการจัดการเรียนการสอน Online ระบบช่วยเหลือ นศ.และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ ระบบการสื่อสารในภาวะวิกฤต เพื่อสื่อสารถึงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และติดตามผลเพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

เรามีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนทุกคน ที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นของผู้บริหารต่อระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจในระบบงานที่ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม กฎระเบียบข้อบังคับ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก กระบวนการติดตามผลลัพธ์ของการดำเนินการ และการจัดการความรู้ และที่สำคัญที่สุดคือวัฒนธรรมคุณภาพที่ค่อย ๆ ฝังลึกในทุกพันธกิจ ”

 

ก้าวแห่งสำเร็จของ ม.อ. สู่มหาวิทยาลัยวิจัย ที่สร้างนวัตกรรมเพื่อภาคใต้ ประเทศชาติ และสังคมโลก

“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตจำนงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรและทรัพยากรของภาคใต้ เรามี 5 วิทยาเขต ก็เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในภาคใต้ครอบคลุมทั้ง 2 ฝั่งทะเล ทำให้เรามีโอกาสในการพัฒนาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษา การวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และการบริการวิชาการในสังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลา 55 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร เรามุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้ความสามารถของบุคลากรอย่างเต็มที่ จนสามารถเป็นที่พึ่งของภาคใต้ในหลายด้าน ทั้งในด้านการแพทย์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทะเล อาหารและเกษตร และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหลายด้านของภาคใต้ องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เราสร้างสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ การเป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายในการบริหารจัดการ ในปี 2558 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในทุกระดับ ทำให้เราเห็นโอกาสในการพัฒนา ระบบ PSU system และเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถนำพามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อภาคใต้ ประเทศชาติ และสังคมโลกให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน”

………………………………………………………………………….